Det enkle svaret er at veien over Kokleheia faktisk ikke er et reelt alternativ for brukerne. Og i denne saken er det brukerne som sitter med fasiten – ikke byråkratene.

For å forstå hvorfor vi er så engasjerte, må vi gå tilbake til 2010 da planene for utbyggingen som nå realiseres ble utarbeidet og behandlet av bystyret.

Velforeningene engasjerte seg i plansaken – ikke som velforeninger ofte gjør, med motstand mot utbyggingen – men med utgangspunkt i bekymring rundt trafikksikkerhet for de myke trafikantene i anleggsperioden, og i den permanente situasjonen når alle de nye boenhetene kommer på plass.

foto
Jon Terje Ekeland. Foto: Tormod Flem Vegge
foto
Anna Despard Asgard Foto: Tormod Flem Vegge

Engasjementet vårt førte til at administrasjonen anbefalte bystyret å legge inn gang- og sykkelveg langs hele Sødalsveien, fra avkjørsel Smiedalen og frem til der hvor Kokleheia Amfi som nå bygges, har inngang til parkeringsanlegg, samt opp hele Ringlebakken. Videre ble det, for å sikre de myke trafikantene i anleggsperioden, lagt inn et krav om at det nye gang- og sykkelvegsystemet måtte være etablert før anleggsarbeidene for boligene kunne starte. Ja, så viktig syntes kommunen i 2010 sikkerheten til de myke trafikantene var, at administrasjonen i sakspapirene i tillegg presiserte flere ganger at gang- og sykkelvegen fra Sødal til Påskeberg ikke skulle stenges. I en senere klagesak på reguleringsplanen hos Fylkesmannen ble det også lagt som et premiss for vedtak at gang- og sykkelvegen ikke skulle stenges.

Dagens administrasjon og politikere i «sykkelbyen» Kristiansand har tydeligvis en helt annen holdning til sikkerheten for de myke trafikantene i området. Uten å varsle velforeningene har de gitt tommel opp til utbygger om å sette i gang anleggsarbeidet og stenge gang- og sykkelveien som de selv presiserte ikke skulle stenges. De har dermed brutt forsikringene som ble gitt brukerne om åpen gang- og sykkelveg, ved å la utbygger stenge denne – uten å kreve ett eneste avbøtende tiltak som sikrer brukerne en alternativ trygg og effektiv ferdselsåre. I andre saker når noen ikke greier å holde et løfte, er det normalt å avbøte dette med å finne løsninger som ligger så tett som mulig opp til det man opprinnelig har lovet, men Kristiansand kommune er ikke som andre kommuner.

I andre saker når noen ikke greier å holde et løfte, er det normalt å avbøte dette med å finne løsninger som ligger så tett som mulig opp til det man opprinnelig har lovet, men Kristiansand kommune er ikke som andre kommuner.

Vi i Sødal Terrasse vel har for øvrig gjentatte ganger i møte med kommunens administrasjon bedt om en redegjørelse for hvilke trafikksikkerhetsmessige vurderinger som er gjort i denne saken, men vi får ikke gode svar. Som for eksempel hvorfor det ikke er mulig å holde dagens gang- og sykkelvei, som ble stengt før påske, delvis eller periodevis åpen. For oss på Sødal fører denne manglende viljen til å rette opp i egne feil og påføre brukerne fare for liv og helse, til manglende tillit til kommunen, og vi føler oss direkte ført bak lyset.

foto
Den stengte gang- og sykkelveien. Foto: Tormod Flem Vegge

Som følge av kommunens uredelige saksbehandling har fylkeskommunen fått en stor trafikksikkerhetsutfordring i fanget med en dramatisk økning av myke trafikanter langs Torridalsveien. Som veieier og ansvarlig for trafikksikkerheten på Torridalsveien burde fylkeskommunen ha motsatt seg stenging av gang- og sykkelvegen, siden denne faktisk er det offentliges primærtilbud for myke trafikanter på strekningen fra Sødal til Arenfeltsvei. Som brukere er vi opptatt av å ha en trygg ferdselsåre. Vi bryr oss ikke om hvem som vedlikeholder eller eier den. Det er videre uforståelig for oss at kommunen kan stenge gang- og sykkelveien uten å ha avklart dette med fylkeskommunen først.

Vi utfordrer med dette Agder fylkeskommune til å bruke de mulighetene de har i denne saken til å legge press på Kristiansand kommune. Det er fylkeskommunen som har fått problemene ved kommunens stenging i fanget siden trafikksikkerheten for alle trafikantene på Torridalsveien nå er vesentlig redusert. Det skjer daglig nestenulykker på strekningen. Slik vi ser det, er det nå bare et spørsmål om tid før det skjer en ulykke.

I Norge har vi en nullvisjon for ulykker med hardt skadde og drepte i trafikken.

Nullvisjonen er en klargjøring av at det er moralsk og etisk uakseptabelt at folk blir drept eller hardt skadet i trafikkulykker. Dette innebærer blant annet at det totale transportsystemet skal utformes på en måte som fremmer trafikksikker atferd hos trafikantene, og i størst mulig grad medvirker til at menneskelige feilhandlinger ikke fører til alvorlige skader eller død. Situasjonen som har oppstått ved Kristiansand kommunes stenging av gang- og sykkelvegen er etter vår oppfatning direkte i strid med nullvisjonen, og vitner om mangel på forståelse for arbeid med trafikksikkerhet.

Statens vegvesen har et overordna ansvar for trafikksikkerhet i Norge og har alltid flagget trafikksikkerhet høyt, men i denne saken er de ute og kjører – bokstavelig talt. Både Statens vegvesen og Agder fylkeskommune har i denne saken hevdet at det er mer trafikksikkert for brukerne av vegen at hastigheten er 70 km/t enn 50 km/t. Forstå det den som kan. Sett fra vårt ståsted viser dette en mangel på forståelse av nullvisjonens prinsipp om å legge til rette for at menneskelige feilhandlinger ikke skal føre til alvorlig skade eller død.

Nedsatt fartsgrense slik vi ser det, handler om å redusere risikoen for alvorlig skadde ved en feilhandling, det være seg en sjåfør som får en sms, bytter sang eller kikker i speilet på ungene i baksetet, en pensjonist med handleposene på sykkelstyret eller studenter på el-sparkesykkel på vei hjem fra en tur på byen.

foto
Anna Asgard peker på Ringlebekkveien. Foto: Tormod Flem Vegge

Vi krever handling nå fra fylkeskommunen og kommunen for å på plass en trafikksikker løsning, og vi krever at kommunen står ved sine løfter fra bystyrets behandling av utbyggingssakene for Kokleheia Amfi og Ringlebekkveien og sikrer oss en trafikksikker og effektiv løsning for de myke trafikantene verdig Sykkelbyen Kristiansand.

Vi har ingen å miste, og vi ønsker heller ikke at en uheldig bilist uforvarende skal skade en myk trafikant.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.