Dette dreier seg i stor grad om å fjerne allmennhetens mulighet til bruk av DNT sitt hyttenett. Det foreslås å fjerne både hytter og turløyper. Dette er overraskende, skuffende og forstemmende lesning.

Det virker som om Statsforvalteren er opptatt av å vise handlekraft. Men i stedet for å ta fatt i de reelle problemene fokuseres det på populistiske tiltak som går ut over den jevne turgåer, og derved folkehelsen. De overser fullstendig Statens egne muligheter til å gjøre tiltak som monner. Det er heller ikke riktig at det er lokalsamfunnene som skal ta belastningen når staten eier det meste av Vestheiene Sør.

Ivar Mjåland

Villreinstammen er truet av mange forhold. Noen forhold er det ingen quick-fix på, f. eks. globale klimaendringer. Andre forhold kan det omgående gjøres noe med. Jeg vil nevne de 4 forhold som etter min mening truer villreinstammen i Sør mest. Fjerning av DNT-hytter og turstier er ikke blant disse. Mine observasjoner og forslag er basert på å ha vandret i Aust- og Vest-hei i over 60 år. Langt og ofte. På ski og til fots. Jeg har jaktet reinsdyr på både Aust- og Vesthei i over 30 år. I tillegg er jeg medeier i Hægebostad Kommune sin største heieiendom.

Her er min 4-punktliste. Subjektivt rangert etter alvorlighetsgrad :

1. Brokke-Suleskardveien

2. Samjakt

3. Statsskogs salg av jaktkort

4. Skutertrafikk

1. Det er ingen tvil om at denne vegen aldri ville blitt bygget dersom det offentlige virkelig hadde vært opptatt av å bevare villreinstammen. Selv etter alle disse årene siden den ble bygget kvier reinen seg for trekke sydover til gamle beitemarker fordi det er unaturlig å krysse veien. Dette blir ikke bedre på våren/forsommeren når brøytemaskinene lager mange meter dype hindringer. Jeg tror likevel ikke det er realistisk å fjerne vegen, selv om det hadde betydd mye mer for reinen enn alle DNT sine hytter . I tillegg er veien viktig for næringslivet i dalen.

Forslag til tiltak: Bygg viltoverganger og /eller tuneller ved naturlige trekkruter. Utsett åpning av vegen om våren, og steng tidligere.

2. I dag tildeles reinsdyrkort til grunneiere basert på eldgamle fakta. Eksempelvis mottar eiendommen jeg er deleier i hvert år ca 8 kort, selv om det ikke har vært dyr der på flere 10-år. Slike kort kan grunneiere selges videre til grunneiere der det finnes dyr. Det betyr i praksis at i et område hvor staten har bestemt hva som er forsvarlig uttak, kan det komme inn et ubegrenset antall nye jegere grunnet samjakt. Jeg jaktet selv i Valle Vesthei da ordningen ble innført. Forskjellen i dyrenes oppførsel fra det ene året til det andre var enorm. Dyrene ble jaget og skutt på overalt, og fant aldri ro. De fikk ingen sjanse til å spise seg opp før en krevende vinter.

Forslag til tiltak: Stopp tildeling av kort til områder som ikke er relevante for villreinjakt, og avskaff ordningen med samjakt.

3. Njardarheim utgjør en stor del av Setesdal Vesthei. Dette er et enormt fjellområde på ca 800 000 mål som er eid av Staten, altså av oss! I dette området organiserer Statskog jakta. Den aggressive utleiepolitikken som Statsskog bedriver er ikke bærekraftig. Fra 20. august til 30.september kommer det nesten hver uke inntil 13 grupper av inntil 6 jegere hver, i praksis over 300 villreinjegere i jaktperioden. Alle disse er naturligvis hissige på å få skutt sine dyr den ene uka jakta varer. Måten staten selger jaktkortene flere ganger står i sterk kontrast til den tradisjonelle grunneierstyrte jakta der kortene selges en gang og varer hele jaktperioden.

Fra 10. september kommer i tillegg nesten like mange rypejegerne. Den totale belastningen som dette alt for store antallet jegere representerer er en mye større belastning for villreinstammen enn det noen turister som går på en merket sti utgjør. Min erfaring er at reinsdyrene lett forholder seg til folk som går en fast rute. Jegere i store mengder som værsetter store områder fra hvert sitt utsiktspunkt, og går overalt er problemet, ikke turistene på stien. Noen jegere hevder hardnakket at turistene forstyrrer jakta, men det er til å leve med.

Staten trenger ikke pengene fra dette oversalget. Dette er småpenger i forhold til verdien av en livskraftig villreinstamme. Kanskje kunne sågar villreinen vært fredet på Njardarheim eiendommen, men likevel slik at de lokale grunneierne kunne solgt jaktkort på tradisjonelt vis.

Forslag til tiltak: Begrens Statskogs mandat til å fylle fjellet med så mange jegere som i dag.

4. I deler av verneområdet hersker det i dag fullstendig anarki med hensyn til snøskutertrafikk. For eksempel betraktes området mellom Knaben, Åseral og Eiken av mange som et friområde for rabiat villmannskjøring. Ofte i store grupper hvor avtalen er at hvis en i gruppa mot formodning skulle bli tatt spleiser gruppa på boten. SNO sitter på mye billedmateriale som viser spor av slik kjøring. Det er et tankekors at flertallet av skuterne jeg treffer i Verneområdet er sports- eller konkuranseskutere, ikke nyttekjøretøy. Det er en selvfølge at grunneiere må kunne bruke skutere til nødvendige formål. I dag viser Statsforvalteren liten forståelse for grunneiere som trenger ATV eller snøskuter til nødvendig arbeid, men bryr seg lite om tullekjøring, gjerne utført av tilreisende som ikke har noe der å gjøre på snøskuter.

Forslag til tiltak: Innskjerp kommunenes rett til å tildele løyver, og øk kontrollene.

Avslutningsvis: Er det slik at Statsforvalteren i redsel for å tråkke andre offentlige ansatte og/eller organer på tærne ikke våger å ta opp det som er viktig ? Er det å straffe det tradisjonelle friluftsliv greit fordi den jevne turgåer har problemer med å forsvare seg mot fremsatte forklaringer og påstander fra presumtivt kompetente såkalte fagfolk?

Det å fjerne DNT-hytter for å redde villreinstammen har neppe større effekt enn å sette plaster på brystet til en pasient med hjerteinfarkt!

Jeg mener Statsforvalteren i denne saken mot bedre vitende bedriver rent hykleri .