• – Inngrepene i villmark med etablering av vindturbiner medfører stor fare for dyrelivet for kollisjon, men vel så alvorlig er ødeleggelse og fragmentering av leveområder til artsmangfoldet, skriver forfatterne. (bildet er fra Lista Vindpark) FOTO: Bjorvand, Jim Rune

Ulovlig praktisering av naturmangfoldloven ved vindkraftkonsesjoner?

I 2008 kom en innskjerping av byggeforbudet i strandsona, § 1-8 i plb etter undersøkelser to jurister hadde gjort på oppdrag fra Miljøverndepartementet om kommunenes praktisering av byggeforbudet.