Norsk pasientskadeerstatning (NPE) mottok 6550 saker i 2021 og av disse fikk 33 % medhold. Ortopedkirurgisk behandling innebærer en særlig risiko for et uønsket resultat. Behandlingen kan ofte innebære komplekse vurderinger der ulike hensyn må holdes opp mot hverandre.

Blant de 40 medisinske spesialiteter i Norge er ortopedisk kirurgi det området med flest klagesaker og står for 26 % av alle sakene som meldes inn til NPE. I 2021 ble det meldt inn 1483 saker hvorav 461 fikk medhold. Alle som arbeider innenfor fagfeltet ortopedisk kirurgi har opplevd komplikasjoner, og de aller fleste har fått kritikk fra NPE. Dette tar vi tungt innover oss. Den største belastningen er likevel å være sammen med pasienten og å være klar over at en kan ha bidratt til å påføre et annet menneske plager som kunne vært unngått.

Fra våren 2020 har ortopedisk virksomhet ved sykehuset i Flekkefjord og i noen grad i Kristiansand fått særlig oppmerksomhet grunnet klagesaker knyttet til en bestemt lege. Mye kan sies om den saken fra et ortopedisk ståsted, men det er ikke innholdet for denne kronikken. Det aktuelle er at det har kommet opp enda et forhold knyttet til ortopedisk virksomhet ved sykehuset i Flekkefjord. I dette tilfellet er det en lege som har vært involvert i en enkelt klagesak og har mottatt kritikk fra NPE. Helsetilsynet har lukket saken og ledelsen ved sykehuset har ikke gjort tiltak overfor legen etter at saken ble vurdert i 2020.

De fleste av oss som arbeider som ortopedkirurger tenker at det like godt kunne ha vært meg som nå kunne vært siktet som mulig lovbryter.

Jeg har ikke førstehåndskjennskap til den aktuelle saken. Det er likevel kjent at dette er en hendelse mer eller mindre på linje med de andre 460 sakene som fikk medhold i NPE dette året. Den aktuelle legen er nå anmeldt til politiet og siktet. Sett fra mitt perspektiv er dette en dypt bekymringsfull utvikling. Saken vekker sterke reaksjoner her ved ortopedisk avdeling i Kristiansand selv om vi ikke har vært involvert i denne konkrete saken. De fleste av oss som arbeider som ortopedkirurger tenker at det like godt kunne ha vært meg som nå kunne vært siktet som mulig lovbryter. Dette til tross for at vi arbeider ved en avdeling som driver avansert ortopedi og hvor vi vet at våre resultater er fullt på høyde med de andre store sykehus i Norge.

I Norge er systemet slik at de pasientene som har vært uheldige å opplevd en behandlingssvikt normalt får en kompensasjon fra NPE. I dette tilfellet er klagesaken løftet videre inn i rettssystemet og den aktuelle legen siktes personlig for mulige lovbrudd. Dette har jeg ikke opplevd tidligere i løpet av mine 20 år i ortopedien.

Parallelt med straffeforfølgning sikrer offentlighetsloven at media får tilgang til saken og legen stilles i en meget utsatt posisjon. En slik eksponering fører gjerne til at vedkommende blir ansett som skyldig før saken er avgjort. Ofte er medisinske årsaksforhold komplekse og krever medisinsk ekspertise for å forstå dem fullt ut. Dette vanskeliggjør korrekt formidling av saken til offentligheten. Hensynet til pasienten som har vært utsatt for behandlingssvikt gjør det også problematisk å gå ut med et forsvar for den ansvarlige legen. En offensiv mediestrategi mot en privatperson kan medføre at vedkommende ikke makter å fortsette i sin stilling.

Konsekvensen av en utvikling med hyppigere straffeforfølgning og medieeksponering kan få utilsiktede konsekvenser for samfunnet. For det første vil dette kunne medføre at leger i utsatte fagområder som ortopedisk kirurgi kvier seg for å utføre oppgaver som kan medføre komplikasjoner. Dyktige ortopeder kan velge å slutte i faget eller flytte til andre land med mindre mediepress. Dessverre har vi nylig et eksempel på dette i vår avdeling i Kristiansand. Helt konkret betyr dette at tilbudet til befolkningen blir dårligere innenfor vedkommende sitt spesialfelt. På lengre sikt kan det bli vanskeligere å rekruttere unge dyktige medarbeidere til utsatte fag som ortopedisk kirurgi. Dette vil gå utover pasientene i form av redusert kompetanse og lengre ventelister.

Fra et samfunnsøkonomisk perspektiv er det også mye som taler for at en utvikling der jurister og rettsapparatet i større grad bringes inn i håndteringen av behandlingsskader ikke tjener fellesskapet. For 2021 ble det fra NPE utbetalt like i overkant av 1 mrd. kroner som kompensasjon for uønskede behandlingsresultat. Dette utgjør cirka 0,25% av de totale helseutgiftene i Norge. Til sammenlikning er det beregnet at 10 % av de totale helseutgiftene i USA er knyttet til å kompensere for svikt i medisinsk behandling, inkludert utgifter til rettsprosesser.

Jeg vil med dette innlegget på prinsipielt grunnlag ta vår kollega i Flekkefjord i forsvar. Norske ortopeder har stort fokus på å gi best mulig behandling og å unngå komplikasjoner. Økt frykt for å bli politianmeldt og eksponert i media bidrar ikke til bedre resultater. Jeg vil oppfordre alle involverte til å tenke nøye gjennom hva som opprettholder et best mulig helsevesen på sikt. Både pasienter, jurister, politi, helsetilsyn og ikke minst media har alle et konkret ansvar for å bidra til å videreutvikle et godt helsevesen og gode ortopediske tjenester.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.