Bråk i skolen, lærere trues på livet. Andre sliter med skolevegring. Seksuelle overgrep mot mindreårige utført av mindreårige. Psykiske problemer. Spisevegring, identitetsproblemer, selvmord. Bruk av porno helt ned i 12-års-alderen. BUP er sprengt, de makter ikke følge opp. Listen kunne gjøres mye lenger.

Hvorfor har det blitt slik? Det finnes nok ikke et enkelt svar på det, men en faktor som jeg tror spiller inn, er at kristendommen og kristne verdier i lang tid har blitt motarbeidet i vårt samfunn.

For tre år siden foretok det velrenommerte instituttet Barna Group og World Vision en verdensomfattende studie som ble kalt «The Connected Generation.» 15.369 ungdommer mellom 18-35 år fra 25 ulike land ble spurt. Hensikten med undersøkelsen var å finne ut om det er noen sammenheng mellom mental helse og kristent engasjement. Resultatet var interessant. (Se: Key Findings – The Connected Generation. https://theconnectedgeneration.com)

Blant kristen ungdom var det mye mindre opplevelse av ensomhet og depresjon. Når det gjaldt motivasjon til å oppnå mål, svarte bare 29 prosent av de ikke-kristne positivt, mens 43 prosent blant kristne. Når det gjaldt fremtidsutsikter, var 51 prosent av de kristne positive til framtiden, mens bare 34 prosent av ikke-kristne.

Det vil føre for langt å gå inn på alle resultatene, men president for Barna Group, David Kinnamann, konkluderte med at «the study shows powerful connections between practicing faith and overall wellbeing.»

Jeg kjenner ikke til noen lignende undersøkelse for norske forhold, men min erfaring med kristne ungdommer gjennom mange år, bekrefter denne undersøkelsen. Hvorfor så mange unge sliter i dag, kan nok også skyldes forhold i familie og samfunn. Hjem og familie som skulle være den trygge ramme for oppvekst, er i oppløsning både reelt og ideologisk. Det tradisjonelle ekteskapet med mor, far og barn har i lang tid vært under angrep. Nå skal alle samlivsformer være likeverdige. Nå opereres det med mange ulike kjønnsidentiteter. Kanskje vi burde lære litt av historien? Hvorfor gikk Romerriket til grunne? Flere faktorer spilte inn: Den raske økningen av skilsmisser som førte til at hjemmene ble undergravd. Høyere og høyere skatter, og at en brukte mer og mer offentlige midler for å underholde folket med brød og sirkus. Den voldsomme interessen for fornøyelser og sport som ble mer og mer brutal. Økt opprustning og store utgifter til militærvesen. Den religiøse tro bleknet til formalisme og ble kraftløs. Det sterke presset fra innvandrergrupper satte også et tydelig preg på Romerrikets siste tid. (Kilde: Edward Gibbon: The History of the Decline and Fall of the Roman Empire, Penguin Books Ltd, 1996.)

Vi er i dag opptatt av miljøvern og klimaendringer, og det er viktig. Men kanskje den største faren for den vestlige sivilisasjonen er oppløsningen av familien som ordning.   I 1934 utga en britisk forsker, en som drev med samfunnsanalyse, en stor bok med tittelen Sex and Culture. Forfatteren het J.D. Unwin, og boken kom på Oxford University Press. Selv om boken er gammel, er budskapet fortsatt aktuelt.

Unwin undersøkte 86 forskjellige samfunn. Han fant en direkte sammenheng mellom absolutt monogami – altså én kvinne gift med én mann – og den «ekspanderende energi» i sivilisasjonen. Med andre ord: Seksuell trofasthet var den mest fremtredende faktor i samfunnets fremgang.   Unwin var ikke religiøs og kom ikke med moralske dommer. «Jeg kommer ikke med noen meninger om rett og galt,» skrev han. Likevel måtte han konkludere: «I menneskelige nedtegnelser finner vi ingen tilfeller der et samfunn beholder sin kraft hvis man ikke insisterer på preekteskapelig og postekteskapelig trofasthet.»

Med andre ord: Hvis samfunnet ikke legger vekt på at en skal være trofast både innenfor og utenfor ekteskapet, går det ikke lang tid før et samfunn mister sin kraft.

Unwin undersøkte romerske, sumeriske, babylonske og angelsaksiske sivilisasjoner gjennom mange hundre års historie. Uten unntak blomstret disse samfunnene, kulturelt og geografisk, i de periodene som satte seksuell troskap høyt. Han så stadige eksempler på at når seksualmoralen ble svekket, gikk samfunnene tilbake, for så å gjøre fremgang igjen når de vendte tilbake til mer faste moralske holdninger.   Unwin skrev: «Hvis noen ber meg om å forklare hvorfor det er slik, må jeg svare at jeg vet ikke. Ingen vitenskapsmann gjør det … du kan bare observere og beskrive prosessene, men du kan ikke forklare dem.»

Vi er midt inne i Pride-måneden. Bak står organisasjonen FRI som blant annet hevder at alle typer seksuelle handlinger og relasjoner er positive, så lenge de er frivillige. Det høres så fint ut, men absolutt frihet er dessverre ikke mulig. Frihet kan bare oppnås innenfor trygge rammer.

Frihet kan bare oppnås innenfor trygge rammer.

De 10 bud har ikke gått ut på dato. De er livets trafikkregler. Hvis vi fikk en lov som sa at alle kan kjøre som de vil, bare det er frivillig, så kan jeg garantere at før eller siden ville det bli mange kollisjoner, til skade både for en selv og andre. Trafikkreglene gjør at vi kan kjøre trygt, hvis vi følger dem.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.