Vi mener at den ryddigste måte å sikre god kapasitet innen rus- og avhengighetsbehandling, er å inngå avtaler med ideelle der det offentlige ikke har tilstrekkelig kapasitet i egne virksomheter.

Gjennom ordningen med fritt behandlingsvalg har vi sett at det har blitt en overetablering av virksomheter i sentrale områder på Østlandet innen rus- og avhengighetsbehandling. I Agder, derimot, er størstedelen av døgnbehandlingskapasiteten driftet under fritt behandlingsvalg. Det er i dag to virksomme institusjoner i denne ordningen, med til sammen i underkant av 70 døgnplasser, hvorav 37 er driftet av Blå Kors Klinikk Loland.

Anita Ellefsen. Foto: Blå Kors
Jens Røed. Foto: Jacob J. Buchard

Ved en nedleggelse av Blå Kors Klinikk Loland vil Agder miste det meste av døgnbehandlingskapasiteten innen rus- og avhengighetsbehandling. Sørlandet sykehus HF har uttalt at de ikke har noen planer om å utvide egne behandlingstilbud i Agder for rus- og avhengighetspasienter. Det å ikke opprettholde tilstrekkelig behandlingskapasitet i Agder vil være i strid med Helsedirektoratets faglige anbefalinger som blant annet påpeker viktigheten av behandling nær hjemsted for å sikre gode overganger mellom behandling og livsmestring i etterkant.

Ved en nedleggelse av Blå Kors Klinikk Loland vil Agder miste det meste av døgnbehandlingskapasiteten innen rus- og avhengighetsbehandling.

Anbefalingene som Helsedirektoratet har gitt, vil være vanskeligere å gjennomføre jo større avstand det er mellom behandlingsinstitusjon og til pasientens bosted. Vi er derfor svært bekymret for det fremtidige behandlingstilbudet for rusavhengige i Agder. Denne bekymringen deles blant andre også av Agder-kommuner og av brukerorganisasjoner.

Når vi lytter og leser hva politisk ledelse i Helse- og omsorgsdepartementet gir uttrykk for, og hvilke signaler Helse Sør-Øst gir, blir vi svært urolige for hvordan behandlingstilbudet til rusavhengige i Agder vil bli når ordningen med fritt behandlingsvalg etter planen avvikles fra nyttår. Helseminister Kjerkol har på sin side blant annet nylig uttalt følgende:

Vi vet også at det kan være enkelte virksomheter i ordningen som har tilbud som det er ønskelig å bevare når ordningen avvikles. Jeg har derfor bedt helseregionene å vurdere om det er virksomheter i godkjenningsordningen som i dag leverer tjenester som oppfyller et viktig nasjonalt eller regionalt behov, og å påse at slike tjenester også i fremtiden gjøres tilgjengelige.

I møte med Helse Sør-Øst har vi fått inntrykk av at deres vurdering er at det er tilstrekkelig døgnkapasitet innen eksisterende offentlige rus- og avhengighetsbehandlingstilbud når fritt behandlingsvalg-ordningen avvikles. Hvordan dette henger sammen med situasjonen i Agder er imidlertid uklart.

Mer enn 60 prosent av pasientene på Blå Kors Klinikk Loland kommer fra Agder (Helfo 2021). Om kapasiteten ved Blå Kors Klinikk Loland blir borte, må pasienter fra denne regionen reise langt for å motta behandling.

Vi har også fått inntrykk av fra Helse Sør-Øst at de i den kommende anskaffelsen som planlegges gjennomført innen rus- og avhengighetsbehandling, ønsker å anskaffe plasser i Agder. En avvikling av Blå Kors Klinikk Loland i forbindelse med avvikling av fritt behandlingsvalg, vil medføre at deres døgnkapasitet og fagmiljø blir revet ned. Blå Kors Klinikk Loland vil ha ikke økonomisk grunnlag for drift i påvente av ny anskaffelse innen 2 år.

I en tid preget av blant annet inflasjon og nedskjæringer i offentlige budsjetter er dette intet mindre enn uforståelig forvaltning av samfunnsressurser.

Det er nå kun to og en halv måned til ordningen er foreslått avviklet.

Før endelig beslutning i Stortinget vil verken de regionale helseforetakene eller den enkelte fritt behandlingsvalg-institusjon kunne vite på hvilket grunnlag man skal planlegge avviklingen av ordningen. Blå Kors mener at dette korte tidsvinduet fra Stortingets beslutning til forventet avvikling av ordningen er uforsvarlig ut fra alle hensyn.

Blå Kors mener at

· Helseministeren må pålegge Helse Sør-Øst å utlyse en begrenset anskaffelse i Agder for å sikre at ruspasienter også i dette området får et behandlingstilbud. Det faktum at 125 av totalt 753 pasienter (17 prosent) som benyttet seg av fritt behandlingsvalg-ordningen innen rus- og avhengighetsbehandling i 2021 var pasienter fra Agder, understreker dette poenget.

· Det må innføres en overgangsordning i områder med størst kapasitetsutfordringer i påvente av kommende anskaffelse i helseregion sør-øst.

· De midlene som i dag benyttes til kjøp av behandling for rusavhengige innen fritt behandlingsvalg-ordningen, må forbli innen dette fagområdet i spesialisthelsetjenesten – et fagfelt som ofte «taper» i konkurransen om ressursene til somatiske tjenester.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.