Hun setter ord på hvordan de med førstehåndskjennskap til barnehagen opplever politikere. Dersom det ikke gjøres noe med bemanning og ledelsesressurs i barnehagen nå, finnes det ingen reell mulighet for ansatte til å utføre arbeidsoppgavene på en god måte. Jeg skriver likevel enda en gang i avisen, selv om det kan se ut til at det ikke hjelper. Temaet er for viktig til å la være.

Det er bekymringsfullt og skremmende hvor lite politikere våger å investere i forebyggende arbeid med de minste. I dag vet vi så mye om hvor viktig barns første fem leveår er. En av mange som deler kunnskap om de yngste barna er Kaja Nordengen. En norsk hjerneforsker skriver at hjernen er kroppens viktigste organ, og er setet for tankene, språket og fremtidsplanene våre. Selv om hjernen aldri slutter å utvikle seg, utvikler den seg aller mest de første fem årene av livet. Hjernestørrelsen er hele 90 prosent av voksenstørrelse når barnet er fem år. Til tross for all den kunnskapen vi har i dag om viktigheten av barndom, og dermed også barnehage, ser det ikke ut til at politikere tar inn over seg hva som skal til for å hjelpe tidlig og beskytte barn bedre.

Karianne Sørtveit

Leder, Utdanningsforbundet Kristiansand

I forbindelse med kommunevalgkampen stilte vi ni partier spørsmål som omhandlet bemanning og kvalitet i barnehagen.

Vi spurte: Vil ditt parti gå inn for å sikre finansiering slik at bemanningsnormen skal gjelde i hele barnehagens åpningstid? Støttes av 7 av 9 partier.

Bemannings- og pedagognormen som gjelder i barnehagen er verdiløs for de ansatte og barna, fordi den oppleves bare som et tall på et papir. Normen oppfylles i praksis kun et par timer av barnehagens åpningstid. Høyt sykefravær og nødvendig møteavvikling, er bare to av mange eksempler på at tiden med lovpålagt bemanningen er sterkt redusert i praksis.

Barnehageloven § 26 første setning sier: «Bemanningen må være tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet.»

Ansatte har lenge sagt ifra om en utilstrekkelig bemanning. I praksis betyr dette at barnehageloven brytes.

Det er overhodet ikke samsvar mellom minstenorm for bemanning og det stadig økende antall oppgaver, krav og forventninger som settes til barnehagen som pedagogisk virksomhet gjennom rammeplanen og barnehageloven.

Vi spurte: Vil ditt parti gå inn for å sikre ressurser slik at tid til pedagogisk planlegging for barnehagelærere økes fra dagens minst fire til minst fem timer per uke? Støttes av 3 av 9 partier.

Når plantid bare er en plan

I barnehagelærernes arbeidstidsavtale er det avtalefestet minst fire timer i gjennomsnitt pr. uke til pedagogisk planlegging. Disse rammene har ikke endret seg siden 1972! Da fantes det hverken barnehagelov eller rammeplan. Etter mer enn 50 år er det på høy tid at tiden til pedagogisk planlegging tilpasses de krav og forventninger som stilles til barnehagen i 2023.

Barnehagen skal nå være en pedagogisk virksomhet i tråd med barnehageloven og rammeplanen. Det er derfor uansvarlig å fortsette med kun fire timer avtalefestet plantid. Vi vet også at barnehagelærere ofte må bli igjen på avdelingen, og altså ikke får tatt ut plantiden, fordi bemanningen sammen med barna er for lav. Det er nødvendig at andre ansatte erstatter barnehagelæreren når de tar ut plantid.

For lite plantid og tapt plantid går hardt utover kvaliteten på det pedagogiske tilbudet og derfor barna, og yrkesstoltheten til barnehagelæreren.

Uten tid til planlegging blir barnehagen ikke et pedagogisk tilbud, men en tilsynsordning. Skal vi fortsette å leke barnehage?

Hvordan ville oppstarten til Jonas på 10 mnd. sett ut, om den ikke er planlagt? Hvordan legges det til rette for at Ingrid skal bli trygg nok til å bli med i leken, om det ikke er tid til å planlegge og evaluere?

Vi spurte: Vil ditt parti jobbe for å øke budsjettet slik at ressursen til ledelse i barnehagen styrkes? Støttes av 6 av 9 partier.

Tid til ledelse i barnehagen

De ansatte i barnehagen opplever at styreren er mer og mer fraværende fra avdelingen. Styrerens tid bindes opp i stadig økte administrative oppgaver. Akkurat dette avdekker en nylig undersøkelse av barnehagestyrerens arbeidshverdag utført av Rambøll på oppdrag fra Utdanningsforbundet.

Når tiden ikke strekker til, blir det pedagogiske arbeidet skadelidende.

Det er alvorlig at ledere i barnehagen mangler tid til å prioritere sin kjerneoppgave – ledelse av det pedagogiske arbeidet. Det kan medføre at de gode ambisjonene vi har for hva barn skal lære, erfare og oppleve i barnehagen blir nettopp bare ambisjoner. Skal vi fortsette å leke barnehage?

Kjære politikere! Det tid for handling. Tid for å ta hånd om det viktigste vi har. Det er tid for de minste. Vi kan ikke lenger leke barnehage!