Er dette klokt for Søgne og Songdalen?

Søgne og Songdalen var før sammenslåingen helt avhengige av Kristiansand for å kunne levere lovpålagte tjenester til barn, og unge, til rusavhengige og til andre utsatte grupper. En reversering av kommunene vil gå mest ut over de som virkelig trenger gode kommunale tjenester.

Søgne og Songdalen har lenge hatt et utstrakt samarbeid med Kristiansand. Dette var nødvendig for å kunne levere gode tjenester og tilbud til innbyggerne. Ved sammenslåingen i 2020 var det over 50 samarbeidsrelasjoner mellom kommunene, som sikret gode tilbud til innbyggerne. Ved en reversering må Søgne og Songdalen selv bygge opp lovpålagte tilbud inn barneverntjenester, psykisk helsevern og rusomsorgen, for å nevne noe. De kan ikke regne med at Kristiansand fortsatt skal hjelpe til med å gi gode faglige lovpålagte tilbud til de reverserte kommunene. Søgne og Songdalen hadde problemer med å rekruttere personell til lovpålagte helse- og sosialtjenester før sammenslåingen. Med dagens arbeidsmarked blir det ikke lettere ved en reversering. En reversering vil ramme de som trenger kommunen aller mest.

Ved sammenslåingen i 2020 var det over 50 samarbeidsrelasjoner mellom kommunene, som sikret gode tilbud til innbyggerne.

Nye Kristiansand kommune sikret legevakttjenester i Søgne. I tillegg har vi en fastlegekrise som kommer til å bli svært kostbar. Hvordan skal Søgne og Songdalen med sine begrensede ressurser løse disse utfordringene?

Nye Kristiansand har bygget opp intern kompetanse som er avgjørende for at vi skal nå våre klimamål innen 2030. Det er et fagmiljø som Søgne og Songdalen aldri vil kunne matche. Målsettingen med å omstille regionen til et lavutslippssamfunn vil bli enda vanskeligere å nå.

Sammenslåingen førte også til større fagmiljøer innen en rekke områder som har kommet innbyggerne til gode. For eksempel har ansatte i barnehagene fått tilbud om flere fagsamlinger, tilbud om nettverksmøter for ledere av skoler og barnehager for å sikre et tettere samarbeid i overgangen mellom barnehage og skole og ledernettverk på tvers av hele kommunen, for å nevne noe. Dette betyr mye for at vi kan gi et godt faglig tilbud til barna våre. Hvis kommunen reverseres så mister barnehagene i Søgne og Songdalen disse tilbudene.

De gamle fagmiljøene i de tre kommunene er for lengst slått sammen til større enheter og ny ledelse. Ansatte ønsker ikke å gå tilbake til jobben i de gamle kommunene. De ønsker å fortsette å jobbe i et større fagmiljø, som kan gi bedre tjenester til innbyggerne enn de klarte tidligere. Hva vil en reversering bety for dem? De kan ikke tvinges tilbake i sin tidligere jobb.

Søgne vil gjenoppstå med en gjeld som er over dobbelt så høy som i 2019. Alle investeringer i skolene og idrettsanlegg vil føre til vesentlig høyere kostnader til renter og avdrag. Dette kommer til å gå utover tjenestene til innbyggerne. Selv en økning av eiendomsskatten, i forhold til i dag, vil ikke kunne kompensere for de økte kostnadene. I tillegg må det investeres i nytt renseanlegg i Høllen. Dette er stipulert til ca 500 millioner. Det vil gi en stor økning i kommunale avgifter for innbyggerne.

Næringslivet, de som skaper arbeidsplasser, trenger forutsigbarhet og stabile rammebetingelser. De er avhengige av raske prosesser og kan ikke vente i år på svar og at planer skal bli godkjente. Vi kan risikere at nye næringsetableringer og utvidelser forsvinner til andre steder hvor de får de rammebetingelsene de er avhengig av.

Vedtaket fra regjeringen betyr bråstopp for Kristiansand fremover. Nå skal det igjen brukes tid og krefter på å argumentere for og mot en kommunedeling. Dette skal pågå samtidig med valget i 2023.

Det er ikke vanskelig å se for seg hvordan debatten vil bli og hva som vil prege valgkampen. Etter dette så foreslår ministeren at det skal gå fire år til før beslutningen skal gjennomføres! Alle planlagte investeringer og lokaliseringsvedtak vil bli svært vanskelige å gjennomføre de neste årene. Det kommer til å gå ut over hele den nye kommunen. Det er ikke vanskelig å se for seg at det blir fire år med «å gå i ring». Vi som har sittet i bystyret i denne perioden, vet hvor mye disse prosessene krever og at det er umulig å samtidig klare å holde trykket oppe på å utvikle og skape gode tjenester til innbyggerne og løfte Kristiansand inn i fremtiden.

Denne saken handler om veldig mye mer enn ja til en folkeavstemming.

Denne saken handler om veldig mye mer enn ja til en folkeavstemming.

Den handler aller mest om kommunens evne og mulighet til å gi forutsigbare og gode tjenester til innbyggerne, spesielt til de som trenger det mest.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.