Vi er stolte over å være blant universitetene i landet som har klart å bevare en slik ordning. Saken dreier seg nemlig om noe større enn spørsmålet om valgt eller ansatt rektor. Den dreier seg om å sikre en god økonomisk forvaltning uten å svekke akademiske, demokratiske og faglige verdier.

Nå har universitetsstyret satt saken på dagsorden en gang til, uten at dette er begrunnet i interne behov. Vi stiller oss undrende til dette, og velger derfor å gjenta de samme argumentene som sist, i håp om at styret også denne gangen lytter til oss. Spørsmålet om styringsmodell henger nemlig sammen med et annet spørsmål, nemlig om universitetene skal være regulert av staten slik de er i dag, eller organiseres som selvstendige foretak der styret gis fullmakt til å styre universitetenes økonomi. Vi mener at en endring der rektor ansettes i stedet for å bli valgt er et skritt i retning av en foretaksmodell. Dette vil vi på det sterkeste advare mot.

For det første har universitetene som en viktig oppgave å forvalte demokratiske tradisjoner. Argumentene for ansatt rektor bygger på ambisjoner om «enhetlig» ledelse, og antakelser om at det vil føre til mer «effektive» og «lønnsomme» beslutningsprosesser i organisasjonens interesse. Slike formål bryter med en demokratisk tankegang, som vektlegger at flere syn skal representeres. Selv om en enhetlig ledelse kanskje kan ta beslutninger raskere enn en sammensatt ledergruppe, betyr ikke det nødvendigvis at ansatte og studenters interesser – som jo er de som utgjør organisasjonen – blir bedre ivaretatt. Den vellykkede norske velferdsmodellen er fundert på de demokratiske verdiene som blant annet universitetene forvalter. En overgang til ansatt rektor vil svekke universitetets demokratiske praksis, være et steg nærmere enn foretaksmodell og gjøre universitetets helhetlige samfunnsoppdrag utydelig. Å verne om demokratiet er en verdi i seg selv - noe vår samtid har vist oss at vi ikke må ta for gitt. Valgt rektor ivaretar også studentenes stemme, og muligheten til å utøve sin demokratiske rett. Rektor er den øverste faglige lederen ved et universitet, og studentene har rett til å bestemme hvem som skal lede dem.

For det andre skal universitetene verne om forskningens autonomi. For å sikre at dette skjer på et faglig grunnlag må universitetene ha ledere som kjenner sektoren «innenfra», og som forstår verdien av langsiktig og fri kunnskapsutvikling. Det har vært mye debatt om hva slags kunnskap Norge trenger i fremtiden. Diskusjoner om hvilke studier som er «nyttige» og «unyttige» har ofte et kortsiktig markedsperspektiv. Når man legger et slikt nytteperspektiv til grunn, står mange disiplinfag for fall. Deres økonomiske verdi er ikke like lett å få øye på som for eksempel profesjonsutdanninger. Men det er disse som utgjør grunnlaget for profesjonsfagene. Disiplinkunnskap gjør det mulig å reflektere og utvikle profesjonsstudiene i møte med samfunnsutfordringer. Universitetene trenger slike studier som er uavhengige, som ikke kun svarer til kortsiktige nytteperspektiver. Selv om noen fag opplever svingninger i søkertallet, bør ikke det brukes mot dem. Både krigen i Ukraina og pandemien har vist oss hvor viktig og nødvendig grunnforskning er for samfunnets beredskap og krisehåndtering. Finansieringen av nødvendig faglig beredskap kan ikke overlates til eksterne aktører eller markeder, noe som vil skje dersom man beveger seg i retning av foretaksmodellen.

Rektors svar:

For det tredje finnes det lokale forhold styret bør ta på større alvor. UiA har i dag et fortrinn ved at vi er store nok til å dyrke sterke fagmiljøer, samtidig som den enkelte ansatte kan ha reell innflytelse på organisasjonens retning og profil. Undersøkelser viser at universitetsansatte opplever tap av eierskap og medvirkning i organisasjonen når ledelsen ikke kommer innenfra fra sektoren selv. Istedenfor å styre mot et slikt tap, bør UiA diskutere hvordan universitetet i en tid med sterk økonomisk styring kan gjøres enda mer demokratisk. Kan man forbedre dagens ordning og sikre at en demokratisk valgt rektor får større innflytelse over organisasjonen? Kanskje bør også fakultetenes dekaner velges av de ansatte?

I stedet for å presse gjennom en omkamp om egne vedtak bør UiA-styret utrede hvordan dagens ordning kan gi de ansatte større opplevelse av medvirkning og eierskap til organisasjonen.

Undertegnet av:

Ronald Mayora Synnes, førsteamanuensis,

Ann Christin Eklund Nilsen, instituttleder,

Ove Skarpnes, professor,

Kristian Fredrik Meyer Ødegård, leder av Studentorganisasjonen i Agder,

Tom Roar Eikebrokk, professor og leder av Forskerforbundet ved UiA,

Stefan Tørnquist Fisher-Høyrem, førstebibliotekar,

førsteamanuensis Øystein Sæbø, professor

Mikaela Vasstrøm, førsteamanuensis,

Birte Myhrstad, instituttleder,

Lucia Castro Herrera, doktorgradsstipendiat,

Leif Skiftenes Flak, professor,

Joseph Salomonsen, doktorgradsstipendiat,

Katrine Bryggeså Øydnå, læringsmiljøpolitisk ansvarlig i Studentorganisasjonen i Agder,

May-Linda Magnussen, førsteamanuensis,

Andrea Oshaug Fostervold, mangfoldpolitisk ansvarlig i Studentorganisasjonen i Agder,

Øyvind Tønnesson, førsteamanuensis,

Odin Lysaker, professor,

Irene Trysnes, førsteamanuensis,

Arild H. Henriksen, førsteamanuensis,

Aslaug Kristiansen, professor,

Astrid B. Stensrud, førsteamanuensis,

Kristian Mjåland, førsteamanuensis,

Bjarne Markussen, professor,

Ingeborg Eidsvåg Fredwall, universitetslektor,

Randi Edland Kroken, professor,

Siren Vegusdal, E-læring- og IKT-rådgiver,

Adrian Førde Andersson, rådgiver,

Solveig Botnen Eide, professor,

Kim Øvland, doktorgradskandidat,

Christa Wirth, professor,

Pål Repstad, professor emeritus,

Alexander Ruser, professor,

Pål Ketil Botvar, professor,

Idunn Sem, universitetslektor,

Henrik Siepelmeyer, doktorgradsstipendiat,

Reinhard Siegmund-Schultze, professor,

Ida Homane Grødum, doktorgradsstipendiat,

Sivert Skålvoll Urstad, førsteamanuensis,

Aslaug Kristiansen, professor,

Marianne Nødtvedt Knudsen, førsteamanuensis,

Jorunn Gjedrem, førstelektor,

Andreas Prinz, professor,

Elanor Halvorsen Brendmo, seniorrådgiver,

Oddgeir Tveiten, professor,

June Fylkesnes, doktorgradsstipendiat,

Dag Olaf Torjesen, professor,

Svein Slettan, professor,

Nils Rune Birkeland, førstelektor,

Kristoffer Robert Spenik, nestleder av Studentorganisasjonen i Agder,

Katrine Mayora Synnes, doktorgradsstipendiat,

Bente Birkeland, førsteamanuensis,

Erik Mustad, førstelektor,

Anne Løvland, professor,

Katja H-W Skjølberg, førstelektor statsvitenskap,

Marie Nørvåg, fagpolitisk ansvarlig i Studentorganisasjonen i Agder,

Gunnhild Ruud Lindvig, førsteamanuensis,

Michelle Brynildsen, leder av Velferdstinget i Agder,

Sissel Neverdal, førstelektor,

Caroline Wergeland Lofthus, leder av Studentrådet i Kristiansand,

Odd Kenneth Hillesund, universitetslektor,

Kari Grødum, leder for Metochi studiesenter,

Kjetil Holtmon Akø, doktorgradsstipendiat,

Trude Wold Jernæs, Studentparlamentet ved UiA,

Anne Elizabeth Stie, førsteamanuensis,

Tone Pedersen, Studentparlamentet ved UiA,

Lone Eide, Studentparlamentet ved UiA,

Anne Elizabeth Stie, førsteamanuensis,

Pauline Vos, professor,

Marte Haugen, Studentparlamentet ved UiA,

Anne Haugland Balsnes, professor,

Emil Gudelis, Studentparlamentet ved UiA,

Eirik Rustad, administrativ koordinator CIEM/CeDiT,

William T. Svendsen, Studentorganisasjonen i Agder,

Jonas Buerskogen, Studentparlamentet ved UiA,

F. LeRon Shults, professor,

Kristoffer Svendsen, studentrepresentant,

Sigurd Tenningen, førsteamanuensis,

Rebekka Langseth, Studentparlamentet ved UiA,

Morten Beckmann, førsteamanuensis,

Amanda Løvstad, Studentparlamentet ved UiA,

Heidi Kukkonen, PhD Stipendiat,

Rasha Abdallah, studierådgiver/praksiskoordinator,

Ylva Kvamsø Gundersen, Studentparlamentet ved UiA,

Allison Wetterlin, professor,

Mads Hellens, Studentparlamentet ved UiA,

André Tofteland, førstelektor,

Inger Elise Tysvær, Studentparlamentet ved UiA,

Gunhild Maria Hugdal, førsteamanuensis,

Victoria Nørve, Studentparlamentet ved UiA,

Eline Marie Nilsen, Studentparlamentet ved UiA,

Siemke Böhnisch, professor,

Ingrid Marie Skaug Lindqvist, leder av Studentrådet i Grimstad,

Kristian Nødtvedt Knudsen, førsteamanuensis

Benjamin Røyland, Studentparlamentet ved UiA,

Cathrine Edelhard Tømte, professor,

Kristine Lehrmann Solvang, Studentparlamparlamentet ved UiA,

Turid Skarre Aasebø, professor,

Terje Emil Fredwall, førsteamanuensis,

Roya Denise Haugen, doktorgradsstipendiat,

Ida Marie Høeg, professor,

Hans Gunnar Slokvik Lian, doktorgradsstipendiat,

Lenka Garshol, førsteamanuensis,

Nora Simonhjell, professor,

Verónica Pájaro, førsteamanuensis,

Gunhild Kvåle, professor,

Janne Lund, universitetslektor,

Silje Thorland, student,

Margunn Aanestad, professor,

Torunn A. Ask, dosent,

Gro Kvåle, førsteamanuensis,

Kristin Margrete Briseid, postdoktor,

Linda Wheeldon, professor