Til høstens kirkemøte i Sverige foreligger det et forslag om at prester som ikke er villige til å vie likekjønnede, er uegnet til å være prester. Dette forslaget har bred støtte i flere grupperinger i kirkemøtet.

Preses i Den norske kirke, Olav Fykse Tveit, sier til avisen Vårt Land at et slikt vedtak ikke kan gjøres i Norge, siden det norske vedtaket fra 2016 inkluderer et reservasjonsvedtak. Leder for Åpen folkekirke, Gard Sandaker-Nielsen, er enig med preses. Men 6. august skrev han en kronikk i Fædrelandsvennen, sammen med Odd-Inge Uleberg, med overskriften Pride er viktig for kirken og kirken er viktig for Pride. De sier der at det er uro i LHBT+miljøet rundt to syn på likekjønnet vigsel i kirken. De spør: Hvordan kan menighetene føle seg trygge så lenge det er noen som ikke anerkjenner og støtter?

Kåre Melhus. Foto: Privat

Professor på Menighetsfakultetet Harald Hegstad skriver i en lederartikkel i Luthersk Kirketidene 12. august at menneskets identitet er knyttet til seksuell orientering. Dette synspunktet er en viktig del av Pride-ideologien, som også hevder at mennesket fritt kan velge sin identitet, og at den ikke er knyttet til biologien. Dette er langt fra et bibelsk menneskesyn.

Hegstad skriver også at kristen etikk ikke kan knyttes til Bibelen alene, men må baseres på erfaringer man gjør. Hvis et kirkelig standpunkt fører til lidelse og tap av tro, kan det ikke holdes fast ved, sier han. I et direkte angrep på kristne med et klassisk syn på ekteskapet sier han at når de tror at de utfører en tjeneste for Gud, er det i virkeligheten motsatt.

Hamarbispen Solveig Fiske og prost i Sør-Østerdal Ole Kristian Bonden gir i artikler i Vårt Land 1. og 2. september uforbeholden støtte til oppsetningen i Hamardomen og Elverum kirke av teaterstykket Evangeliet etter Jesus, Himmelens dronning, der Esben Esther Pirelli Benestad spiller Jesus som transperson. De begrunner støtten med at Jesus sto på de utstøttes side. Det er sant. Men de utelater Jesu krav om omvendelse og nytt liv i møte med mennesker. Jesus ba den rike unge mann å gi bort alt han hadde. Kvinnen ved Jakobs brønn fikk avslørt at hun hadde hatt fem menn, og at den hun nå hadde ikke var hennes. Jesus tok inn hos overtolleren og rikmannen Sakkeus, som var utstøtt på grunn av økonomisk utnytting av befolkningen. Etter møtet med Jesus gav han folk han hadde tatt penger fra det firdobbelte igjen. I Hamar bispedømme synes det å være nok at noen kjenner seg igjen i Jesus-skikkelsen.

Kirkeledere som fremmer Pride-ideologi i både den norske og den svenske folkekirken, gjør ikke noe ulovlig. De gjør det kanskje i et forsøk på å holde på medlemsmassen. Den norske kirke mistet 300.000 medlemmer det siste tiåret, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

Det er ikke lett å være folkekirke når folket blir stadig mer sekularisert. Men å vanne ut Bibelens budskap er ingen god strategi for kirkevekst. SSBs statistikk viser at frikirker i Norge vokste med 0.7 prosent siste året. På verdensbasis er pinsebevegelsen, med sin vekt på omvendelse, det raskest voksende kirkesamfunnet.

Å vanne ut Bibelens budskap er ingen god strategi for kirkevekst.

Generalsekretær i den svenske evangeliske alliansen, Olof Edsinger, er i en artikkel i tidsskriftet Fokus, publisert 15. august, opptatt av den ensrettingen som skjer i Sverige. Han nevner en undersøkelse foretatt av SOM-instituttet ved Gøteborg universitet. Denne viser at omtrent halvparten av den svenske befolkningen opplever at de ikke kan snakke åpent om sine politiske og religiøse oppfatninger. Dette fordi omgivelsene kunne oppfatte meningene som støtende. Den samme undersøkelsen viser at hver femte svenske er villig til å innskrenke grunnleggende rettigheter for de gruppene som har kontroversielle meninger. Flere enn en tredjedel av de spurte er positive til å oppheve slike gruppers rett til å demonstrere og etablere egne interesse-organisasjoner.

Humanisten Lena Andersson skrev 16. april en lederartikkel i Svenska Dagbladet med overskriften Toleranse er et bedre ideal enn kjærlighet. Her skriver hun at ethvert samfunn som betrakter toleranse som et «utilstrekkelig engasjement», blir totalitært. Hun sier også at «kravet om riktige standpunkter skaper en ny og kvelende dominans, som er uheldig for samfunnsfreden. Liberalismens frihet forutsetter at det finnes en viss distanse mellom mennesker.»

Jo mer Pride-ideologien radikaliseres, jo mer sannsynlig er en motreaksjon.

Som gammel journalist er jeg opptatt av ytringsfrihet. Jo mer Pride-ideologien radikaliseres, jo mer sannsynlig er en motreaksjon. I mellomtiden tror jeg på demokratiet og ytringsfriheten. Dette er prinsipper som er bygget på idéen om at alle mennesker har lik verdi og kan si og mene hva de vil. Begrunnelsen for menneskeverdet er Bibelens ord om at vi alle er skapt i Guds bilde. Dette sikrer både tilhengere og motstandere av Pride-ideologien rett til å si hva de mener.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.