Vi inviterer kommuner, arbeidslivet, frivillige og NAV til å bygge opp helhetlige, varige tjenester som skal nå fram til alle unge i Agder.

Fylkeskommunen er skoleeier for de 18 offentlige videregående skolene i Agder. Her er det i snitt 4 000 elever som begynner hvert år. Elevene har ulik bakgrunn og ulike erfaringer med skolen. De har ulike interesser og ferdigheter. Men felles for alle, er ønsket om en utdanning og en jobb de kan mestre og trives i. Et yrke som gir inntekt, et fellesskap og en følelse av å bidra positivt til samfunnet. På våre skoler går fremtidens helsefagarbeidere, elektroingeniører, kokker og anleggsfagarbeidere. Her går fremtidens arbeidsstyrke og samfunnsbyggere.

Vi vet at gjennomføring av videregående opplæring er en av de viktigste enkeltfaktorene for å forebygge utenforskap i voksenlivet. Når flere fullfører videregående opplæring, vil det samtidig bidra til bedre levekår i Agder. Heldigvis er det stadig flere som fullfører videregående opplæring, både nasjonalt og i Agder. Siden 2010 har i snitt over 400 flere elever gjennomført i Agder hvert år.

Ni av ti skal fullføre videregående opplæring i 2030.

Vi vil at alle skal lykkes med sin skolegang og har tallfestet et mål om at ni av ti skal fullføre videregående opplæring i 2030. For å nå dette målet, må ytterligere 250 flere elever fullføre sin planlagte videregående opplæring i Agder hvert år.

Skolen og arbeidslivet er de viktigste arenaene for inkludering og opplæring. En del unge lykkes bedre med fleksible ordninger for opplæring, i samarbeid med arbeidslivet. Vi vil legge til rette for at unge får gode arbeidserfaringer og knytter verdifulle kontakter. Offentlige og private virksomheter har mye å tilføre her.

Skolen har i dag mange støttespillere som bidrar i laget rundt elevene. Ledelse, lærere, rådgivere, miljøarbeidere og andre ansatte ved skolene bidrar til gode læringsmiljø for den enkelte. Fremtidens arbeidsmarked er i stadig endring. Det er viktig å få kunnskap om egne muligheter og arbeidslivets behov. Vi vil styrke karriereveiledningen for alle elever i Agder.

Det er likevel unge som av ulike årsaker strever med å gjennomføre videregående opplæring og få jobb. Fylkeskommunen samarbeider i dag med de unges hjemkommuner og NAV om tiltak.

Det er ansatt ungdomsveiledere ved enkelte skoler, som inngår i skolens arbeid for at alle skal lykkes. Ungdomsveilederne har et særskilt ansvar for unge som står i fare for å slutte. Sammen utforsker de hva som skal til for å gjenopprette motivasjonen og relasjonen til skole eller arbeidsliv. Vi ønsker å gjøre denne tjenesten tilgjengelig på skoler over hele Agder i løpet av de neste fire årene. Vi samarbeider også om møteplasser for unge som står utenfor skole og arbeidsliv. I høst åpnet slike tilbud i Arendal og i Grimstad. Tilsvarende møteplasser er tidligere etablert i Kristiansand, Mandal og Flekkefjord. Her kan man bli kvalifisert til jobb eller videre utdanning.

Fylkeskommunens oppfølgingstjeneste følger opp dem som står utenfor skole og jobb, og legger til rette for at de finner en vei tilbake til opplæring eller arbeid. I ny opplæringslov utvides målgruppen til å omfatte unge voksne mellom 16 og 25 år.

Det er et felles ansvar i Agder å bidra til at de unge har en positiv fremtidstro om utdanning og jobb. En fersk undersøkelse utført i forskningsprosjektet Ung Support tyder på at ungdom i Agder stort sett har det bra, men at en relativt stor andel rapporterer om bekymringsfulle forhold knyttet til nære relasjoner og tro på egen skolemestring.

Den 12. desember vedtok fylkestinget å forebygge utenforskap ved å kvalifisere ungdom for arbeidslivet. Fylkeskommunen inviterer kommunene, arbeidsliv, sosiale entreprenører og NAV til å bygge opp avtaler, struktur og systematikk som sikrer nødvendig samhandling.

Vi må samarbeide mer for å lykkes. Både forskning om hva som virker og ungdommenes stemmer er viktige premissgivere her.

Vi må videreutvikle de tjenestene og ressursene vi allerede har. Nasjonale føringer gir oss et større handlingsrom. Fullføringsreformen og ny opplæringslov gir ungdom og voksne utvidede rettigheter til videregående opplæring. Ungdomsgarantien følges opp av NAV. Den skal sikre at ungdommer som trenger det, får hjelp til å gjennomføre opplæring og komme i arbeid. Vi vil jobbe sammen med de unge, slik at de når sine fremtidsdrømmer. Dette vil være et viktig bidrag for å bedre levekårene på Agder.