NAV har den siste tiden offentliggjort statistikker som gir grunn til bekymring. Av befolkingen i Agder i alderen 18-67 år, mottar 14,3 prosent uføretrygd. Andelen uføre øker. Den vil sannsynligvis fortsette med det i den nærmeste tiden. Mange har gått lenge på arbeidsavklaringspenger og nærmer seg den maksimale tiden de kan motta ytelsen. Hva kan vi gjøre for at flere med helseutfordringer kan ta del i arbeidslivet?

La meg først være klar på dette: Uføretrygd er en viktig del av sikkerhetsnettet i velferdsstaten. Vi skal vise respekt for de som har en helse som ikke tillater å jobbe. Vi skal være takknemlige for de viktige velferdsordningene vi har i Norge. Og vi skal ikke tvinge syke inn i arbeid. Men med riktig tilrettelegging og rette forutsetninger kan flere få muligheter i arbeidslivet. Dette krever at NAV, arbeidsgivere og øvrige aktører blir flinkere til å tenke utenfor boksen.

Øyvind Vedal, direktør i NAV Agder. Foto: NAV

Etter en periode med pandemi og høy arbeidsledighet, peker nå pilene oppover. Krigen i Ukraina skaper riktignok usikkerhet i markedene. Likevel tyder mye på høy etterspørsel etter arbeidskraft framover. NAVs årlige bedriftsundersøkelse bekrefter også bildet. I tillegg har det aldri vært lyst ut flere ledige stillinger i fylket. Samtidig vet vi av erfaring at gode tider i arbeidsmarkedet ikke nødvendigvis fører til færre i utenforskap. Utviklingen i de nærmeste årene vil trolig forsterke konkurransen om arbeidskraften i regionen. Spesielt konkurransen om de som allerede er i arbeid. Dette kan virke lønnsdrivende, noe som igjen påvirker bedriftenes konkurranseevne. God tilgang på arbeidskraft er derfor avgjørende for utviklingen i fylket.

Utviklingen på arbeidsmarkedet gir også andre grunner til bekymring. Vi har i dag et betydelig misforhold mellom behovet for arbeidskraft og hvor mange kvalifiserte arbeidssøkere som er tilgjengelig. Allerede i dag sliter flere bransjer med å skaffe nok kvalifisert arbeidskraft. NAVs bedriftsundersøkelse viser blant annet at vi i Agder mangler 400 sykepleiere og 200 tømrere og snekkere. Befolkningsutviklingen i Agder hjelper oss heller ikke. Som ellers i landet blir vi flere eldre og færre unge.

Tidligere har vi løst mangel på arbeidskraft ved å hente inn folk fra utlandet. Vi kan ikke regne med at dette blir like enkelt. Bedre arbeidsmarked og lønninger i landene vi tradisjonelt har rekruttert fra, gjør at vi også må se til andre løsninger for å få nok arbeidstakere til å holde hjulene i gang i privat og offentlig sektor i Agder.

For å møte utfordringene må vi evne gjøre minst to ting samtidig – og helst flere! Vi må gjøre alt vi kan for å beholde den arbeidskraften vi allerede har i arbeidslivet. Og vi må tenke nytt omkring kvalifisering og rekruttering.

Det er viktig med god kontakt med de som blir sykmeldt. Langvarig sykmelding øker risikoen for å falle ut av arbeidslivet. Av de som søker arbeidsavklaringspenger har om lag 6 av 10 mottatt sykepenger. I mange tilfeller kan enkle grep på arbeidsplassen medvirke til raskere retur til jobb. NAV Hjelpemiddelsentral kan bistå med kompetanse og hjelpemidler. I kombinasjon med NAV-kontorenes oppfølging i enkeltsaker, samhandler NAV Arbeidslivssenter med virksomheter i forebyggende arbeid på arbeidsplass. NAV kan for eksempel gi tilskudd for å frikjøpe en kollega for å hjelpe til med opplæring. Vi kan også gi støtte til å hente inn en ekstern ekspert som har kompetanse på sykefravær. Gjør helsen at den sykmeldte må finne annet arbeid, kan det være aktuelt med kompetansehevende tiltak.

Utdanning og kvalifisering er avgjørende for å inkludere flere i arbeidslivet. Sammen med Agder fylkeskommune og øvrige utdanningsaktører, jobber vi målrettet med å legge til rette for alternative utdanningsløp som er tilpasset den enkelte. Vår erfaring er at fag- og yrkesopplæring, inkludert norskopplæring, skjer best i tett samarbeid med arbeidsplass. Dette gjøres for eksempel i tilfeller der arbeidsgivere ansetter ukvalifiserte eller folk med hull i CVen. Nye tankesett rundt kvalifisering og rekruttering bør også omfatte de som av helsemessige grunner ikke kan jobbe i full stilling. Enkelte vil også ha behov for oppfølging over tid for å være i arbeid. Her har NAV en rekke ordninger som kan bidra til å sikre inkludering.

Agder står overfor store muligheter i årene som kommer. Vekst og velferd krever mennesker som fyller jobbene og utfører oppgavene som kreves. Dette forutsetter igjen et arbeidsliv som tar i bruk den ressursen som i dag står utenfor og ikke benyttes. Sammen må NAV og arbeidsgivere investere i kvalifisering og inkludering slik at flere kommer i jobb. Dette krever en del av oss. Men det er helt nødvendig. For arbeidsgiverne. For de som i dag står utenfor arbeidslivet. Og for Agder.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.