På grunn av beliggenheten mot Europa er Kristiansand havn utpekt som en havn med særlig viktig funksjon i Norges transportnett. Debatten om å flytte konteinerhavnen ut av sentrum bør derfor også inkludere funksjonen havnen har for samfunnets sikkerhet.

For det første, selv om 90 prosent av verdens varer transporteres med skip, må varene også komme seg til og fra skipene. En havn er derfor ikke bare en maritim terminal, men også stedet der innenlandstrafikken begynner – og slutter. Effektive havner krever derfor som MDG korrekt påpeker, kostnads- og miljøeffektive koblinger mellom transportformene på sjø og land. Jernbane er en miljøvennlig transportform for gods. Samtidig har innovasjonen globalt for lastebiler de siste årene gått raskere enn for jernbanekjøretøy og skip. Volvo er en av flere produsenter som nå har elektriske vogntog klare, noe som kan redusere klimafordelen til transport med bane. Samtidig kan de totale energikostnadene reduseres, blant annet fordi lastebilene kan kjøre helt frem raskere enn toget. Slik kan lastebilene totalt sett bidra til mer gods fra vei til miljøvennlig sjøtransport. Å argumentere for at dagens plassering i forhold til jernbanen er riktig i fremtiden, kan derfor vise seg å være et blindspor.

For det andre har koronapandemien og krigen i Ukraina vist hvor viktig effektive havner er for stabilitet og vekst. Uten mulighet til å laste eller losse skip påvirkes arbeidsledighet, renter og samfunnets stabilitet. Derfor regnes kontinuitet i forsyninger og infrastrukturbaserte tjenester som én av tre hovedpilarer i samfunnets sikkerhet. Fordi Norge er et land med lang kyst og få innbyggere, er fundamentet i det norske samfunnets vekst og velstand tuftet på maritim handel med omverden. Krigen i Ukraina viser dessverre hvor viktig konteinerhavnen er, som en del av både nasjonal og internasjonal beredskap som vi er forpliktet til.

Krigen i Ukraina viser dessverre hvor viktig konteinerhavnen er, som en del av både nasjonal og internasjonal beredskap som vi er forpliktet til.

Det er lite som tyder på at konteinerhavnen blir mindre viktig i fremtiden. De siste 20 årene har importen, regnet for alle varegrupper til Norge, doblet seg målt i norske kroner. Som energi kan varer ikke bare oppstå eller forsvinne, de må transporteres videre i andre former. Selv om teknologien kan gi oss uante muligheter i fremtiden til å gjøre oss mer uavhengig av import for noen varegrupper, som eksempelvis 3D-printing av materialer og laboratoriedyrking av kjøtt, er velferdssamfunnet vårt ikke bærekraftig hvis det utelukkende baseres på kortreiste ressurser.

Like viktig som det er å ha sikre havner, er det viktig å sikre det samfunnet havnene er ment å ivareta. Konteinerhavnen i Kristiansand legger ikke bare beslag på allmenhetens tilgang til sjøen i sentrum. Den påvirker også det norske samfunnets sikkerhet. Etter terrorangrepene 11. september 2001 kom det et internasjonalt regelverk som skulle sikre havneanlegg med internasjonal skipstrafikk mot terrorangrep. En innenlands konteinerhavn fører ikke til at gjerdene rundt selve havneområdet fjernes, siden skip fortsatt må laste og losse. Nå er det derimot en god mulighet til å flytte konteinerhavnen i Kristiansand utenfor det mest befolkningssentrerte området slik at gjerdene der kan fjernes permanent.

Kan flytting av konteinerhavnen bidra til å skape en kostnads- og miljøeffektiv konteinerhavn som ivaretar samfunnets behov? Svaret kan vi ikke sikkert vite. Risiko handler tross alt om fremtiden, men der ligger også mulighetene. Tror vi at svaret er ja, går i så fall styrking av lokale arbeidsplasser, miljøvennlige løsninger og utvikling av havnen hånd i hånd. Debatten om flytting av konteinerhavnen krever derfor tilnærming til risiko på flere nivåer og med ulike perspektiver som også må inkludere samfunnssikkerhet. Miljøvennlige transportløsninger må utvikles videre, men er til syvende og sist et politisk valg. Her har politikerne et ansvar for å bygge bro mellom der det offentlige ansvaret slutter, og det private initiativet begynner.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.