Det gir både trygghet og frihet. Velferdsstaten gir oss tjenester og ordninger som vi nyter godt av – daglig og gjennom hele livet.

Tiden med pandemi viste oss viktigheten av velferdsstaten og gode rammer for samarbeid. Den viste behovet for et godt organisert arbeidsliv, der partene drøfter og finner de gode løsningene sammen. Den viste at det er en styrke i samhold og fellesskap. Tilliten i vårt samfunn var helt avgjørende for hvordan vi håndterte utfordringene og hvordan vi fant løsningene.

Åse Løvdal. Foto: Jacob Buchard

Det var fellesskapet som bar oss gjennom krisene og som skal bære oss videre framover sammen. For Arbeiderpartiet er det bare fellesskapet som vil klare å møte fremtidens utfordringer. Tryggheten i fellesskapet er selve kjernen i den norske modellen. En sterk offentlig sektor gir alle like muligheter.

Arbeiderpartiet er et sosialdemokratisk parti bygd på verdiene frihet, likhet og solidaritet. Vår bevegelse ble til av nødvendighet og i kamp mot urettferdighet. Vi forsto at sammen var vi sterkere, og ut fra dette vokste tro på fellesskapet og de grunnleggende verdiene som sosialdemokratiet er tuftet på. Disse verdiene har vært og er den politiske grunnmuren for Arbeiderpartiets politikk.

Vi er opptatt av frihet fordi store økonomiske forskjeller og urettferdighet gir ufrihet. Vi er opptatt av likhet fordi alle skal ha like mulighet til å delta i samfunnslivet og bli en del av et inkluderende fellesskap, og vi er opptatt av solidaritet fordi solidaritet i tanke og handling betyr å ta vare på hverandre.

Sammen med fagbevegelsen har Arbeiderpartiet i mange år kjempet for et rettferdig og solidarisk samfunn med frihet og likeverd for alle. Vår samfunnsmodell med et organisert arbeidsliv, en sterk velferdsstat og små forskjeller har gitt alle mennesker større frihet og muligheter i eget liv. Et trygt arbeidsliv og et samfunn med små økonomiske forskjeller har skapt tillit mellom folk.

Nå er dette samfunnet og våre verdier under press. De økonomiske, sosiale og geografiske forskjellene øker i Norge, men vi vet at politikk nytter og at samfunnsutviklingen kan styres.

For Arbeiderpartiet som er opptatt av frihet, likhet og solidaritet, betyr dette at vi vil prioritere et trygt arbeid til alle, et rettferdig økonomisk system og en offentlig velferdsstat for alle. Derfor trengs den sosialdemokratiske samfunnsmodellen mer enn på lenge.

Det er mye som tyder på at høstens valg vil bli preget av spørsmål knyttet til hvem som skal styre velferden vår – private aktører eller det offentlige.

Den norske modellen har stor støtte blant folk, men den må ikke tas for gitt. Den må støttes, styrkes og vernes mot angrep.

Derfor er det interessant at Høyre er såpass tydelige og ideologiske i spørsmål om kommersielle i velferden, også når det går på tvers av hva folk flest mener.

Arbeiderpartiets utgangspunkt for å hevde dette er en ny undersøkelse, gjennomført i juni 2023 av Respons Analyse på vegne av tankesmien Agenda. Tankesmien Agenda er en partipolitisk uavhengig tankesmie, som bidrar til samfunnsanalyse for sentrum-venstre. Tallene fra denne undersøkelsen viser at folk er skeptiske til økt privatisering av velferd, og dette støttes av et stort flertall. Det vanligste synet er at privatisering og kommersialisering av velferd har gått for langt og at andelen private kommersielle barnehager, barnevern, eldreomsorg og helse, samt privatskoler må ned. For eksempel er det bare 15 prosent som ønsker større andel privatskoler og 18 prosent som ønsker mer av private kommersielle tilbydere innenfor barnevern. Synet på privatisering av velferd er derfor et av spørsmålene som viser klarest forskjell mellom partiene i mange kommuner i høstens valg. En av hovedsakene til Høyre og Erna Solberg er at velferdstilbudet skal bli bedre ved å utvide samarbeidet mellom private og offentlige aktører. I sin tale til sentralstyret i juni i år var dette en av de fem beste grunnene til å stemme Høyre ved lokalvalget.

Synet på privatisering av velferd er derfor et av spørsmålene som viser klarest forskjell mellom partiene i mange kommuner i høstens valg.

Arbeiderpartiets syn står fast, men det kan være en fordel for oss at Høyre har privat velferd som en tydelig valgkampsak. Det viser tydelig skillene i politikken. I Oslo kaller Høyres toppkandidat Eirik Lae Solberg det for en «viktig kampsak» å «slippe til alle gode krefter» og toppkandidatene i Høyre har stilt opp skulder ved skulder i Nettavisen og gitt garantier om privatisering av barnevern, barnehage og eldreomsorg.

Kommersialisering av velferden løser ikke problemer, men skaper nye, blant annet press på ansattes lønns- og arbeidsvilkår. For Arbeiderpartiet er økt grunnbemanning, flere heltidsstillinger og faste ansettelser i en sterk offentlig sektor det som skaper gode arbeidsvilkår og kvalitet i tjenestene.