Fredag 17. mars arrangerte basketballklubben Kristiansand Pirates en kick-off for å få til et rullestolbasketball-lag i byen. Nettopp for å gi like muligheter til alle, og å være et inkluderende idrettslag. Pirates har også planer om å etablere et Star-Lag (tilbud for utviklingshemmede).

Utfordringene som rullestolbruker av Vågsbygdhallen, klubbens «hjerte», er mange. Vågsbygdhallen er et gammelt anlegg fra 1970-årene og er langt ifra et universelt utformet anlegg. «Pirates hadde informert oss på forhånd om et dårlig tilrettelagt anlegg, men at det var så dårlig stelt ante jeg ikke». Dette var en tilbakemelding fra en basketballspiller fra Søgne og Mandal basketballklubb.

I februar 2022 lanserte Norges Idrettsforbund en ny parastrategi for norsk idrett for 2022-2027. For at mennesker med funksjonsnedsettelser skal oppleve glede ved idretten, er det både viktig at en skaper gode sosiale miljøer, og at trenere innehar kompetanse til at den enkelte kan oppleve mestring og utvikling. I strategien er 1 av de 7 sentrale innsatsområder for paraidretten anlegg.

Anlegg er en vesentlig faktor for å kunne drive med idrett, og mange norske anlegg er gamle og ikke godt nok tilrettelagt for parautøvere. For nye anlegg er det krav om universell utforming, men dette er ikke tilstrekkelig for å sikre at hele paraidretten blir fullt ut ivaretatt. Så når Pirates nå ønsker å inkludere et mangfold i klubben sin, ønskes dette velkommen.

Vågsbygdhallen skal renoveres etter en vannskade, men renoveres er vel ikke rette ord når det kun gjelder utskiftning av gulv. Dette skal startes våren 2023. Drømmen er jo at renoveringen kunne inkludert mer, og gjort hallen tilrettelagt for bevegelseshemmede og generelt parautøvere. Men politikk og byråkrati er komplisert, og økonomi en annen utfordring kommunen står overfor.

LIM-planens visjon (Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold på Agder 2015-2027) jobber for «Et likestilt, inkluderende og mangfoldig Agder». Hvor kjerneverdiene er like muligheter, sosial solidaritet og trygghet for alle. Politikk for likestilling og godt diskrimineringsvern har en selvfølgelig plass i den nordiske velferdsmodellen. Et av hovedmålene for LIM-planen er: «Likestillingsperspektiver er en naturlig del av planlegging, strategiarbeid, budsjettering, forskning og analyser i offentlig og privat og frivillig sektor».

Tema 4 i LIM-planen, «Tjenester for det enkelte menneske», sier at alle skal ha tilgang til tjenester av like god kvalitet, og tjenestene skal være tilpasset det enkelte menneskets behov. Det er lovpålagt å gi alle grupper i befolkningen likeverdige tjenester. Videre heter det i planen at tilgang handler om fysisk utforming av lokaler og bygg. Universell utforming skal sikre at alle har likeverdig tilgang til tjenester. Tilgangen skal ikke begrenses av nedsatt funksjonsevne.

Videre har de et utviklingsmål 2027, tema 4:3: «Tjenester og tjenestesteder er universelt utformet». LIM-planen sier ikke noe direkte om eldre bygg, men man kan tro at ut ifra LIM-planens mål, vil dette også være et ønske og mål med eldre bygg og idrettsanlegg.

Dersom du har besøkt Vågsbygdhallen, skal det ikke mye til for å se at bygget ikke er tilrettelagt for mennesker med en funksjonsnedsettelse. Siden bygget ikke har heis for bevegelseshemmede, blir du henvist til å måtte gå inn på baksiden av hallen. Her møter du en oppoverbakke som er svært bratt og gir sine utfordringer. Her er det også dårlig belysning, som i seg selv er utfordrende for alle. Med snø om vinteren er det behov for å være måket og strødd til enhver tid for at inngangen skal være tilgjengelig. Når du skal inn i bygget er det en høy kant, her er det ikke ramper som gjør det mulig for en i rullestol å komme inn.

Siden bygget ikke har heis for bevegelseshemmede, blir du henvist til å måtte gå inn på baksiden av hallen. Her møter du en oppoverbakke som er svært bratt og gir sine utfordringer. Foto: Marianne Hilmersen

Den 17. mars stilte Pirates med private ramper, men selv med disse var det svært vanskelig å komme inn. Slik kan vi bare fortsette og fortsette, også når det kommer til toalettfasiliteter. Skal du på toalettet, må du ut, ned og inn på et toalett som ikke er tilrettelagt godt nok – for så å måtte ut og opp igjen denne bratte bakken i mørket.

Den 17. mars stilte Pirates med private ramper, men selv med disse var det svært vanskelig å komme inn, skriver forfatterne. Foto: Marianne Hilmersen

Vi vet at politikerne i Kristiansand kommune og idrettsetaten er fullt klar over mange av de gamle idrettsanleggene byen har, og vi håper at når renovering først skal planlegges og gjøres, blir paraidretten tatt hensyn til. Det er ikke alltid at disse tiltakene må være like kostbare som en tror. Dette arbeidet må være langt fremme i pannen for å lykkes, også når det gjelder planlegging av nye idrettsanlegg.

Vi i Pirates ønsker å starte noe som kan spire og vokse i byen vår, dette håper vi å få støtte for. Der vi går, kan andre følge, og sammen kan vi gjøre det bedre for alle!

Agder idrettskrets og Kristiansand idrettsråd håper for fremtiden på et viktig samarbeid med målgruppen for å ta hensyn til paraidrettens behov, ut over dagens krav til universell utforming. Agder idrettskrets ønsker å bistå med sin kompetanse på idrettsanlegg og paraidrett, slik at vi når målet om bedre idrettsanlegg for mennesker med en funksjonsnedsettelse og «Én idrett – like muligheter!».

Parastrategien: Èn idrett – like muligheter (paraidrett.no)