Og isolert sett fremstår den kontroversielle passasjen i læreboken som ganske horribel — i hvert fall i en lærebok i historie for den oppvoksende slekt. Historikeren sier til sitt forsvar at boken forutsetter at elevene har tilegnet seg de forhåndskunnskaper de forutsettes å ha på dette utdanningstrinnet i den videregående skolen, slik at de er i stand til å tolke meningsinnholdet.

Problemet er vel snarere at den form for spenstige historiske sammenligninger historikeren her gjør, i det minste forutsetter et kunnskaps- og refleksjonsnivå som ikke kan forventes av elever i den videregående skolen.

Det er selvsagt en legitim historiefaglig øvelse å utfordre etablerte historiefremstillinger. Men det bør skje i andre publikasjoner og i andre fora enn lærebøker og klasserom i den videregående skolen.