• Hvis kommunene får driftsansvaret for distriktspsykologiske sentre (DPS) kan jeg tenke meg at det vil bli et stort press i retning av å flytte ressurser fra dagens DPS over mot ivaretakelse av de personene med alvorlige psykiske lidelser og ruslidelser som kommunen strever med i dag, skriver artikkelforfatteren. FOTO: NTB Scanpix

Er regjeringens satsing et fremskritt?

Regjeringen har i en rekke sammenhenger tatt til orde for en satsing på psykisk helse og rus. Dette følges opp med reformer som er tenkt å skulle gi et bedret tilbud. Jeg vil ta for meg to tiltak her.