Svar til Unhjem

Verdiane Unhjem legg fram i innlegget sitt er gode og menneskelege.