Rektor Ernst Håkon Jahr skrev i en kronikk 02. november 2004 følgende: «Hensikten med å omforme Høgskolen i Agder til Agder universitet er å skape en institusjon som anerkjennes som et førsteklasses universitet i Norge og internasjonalt, og som på en annen måte enn en høgskole kan bidra til verdiskapingen, kulturelt, sosialt og økonomisk, i regionen, og ut over regionens grenser».

Vi kan i dag konstatere at man har lykkes i å oppnå mange av de målene som ble satt den gang. Landsdelen har fått et universitet som leverer forskning og undervisning av høy kvalitet og som også bidrar til samfunnsutvikling. Som et resultat av en langsiktig strategi, har UiA hatt en betydelig økning i antall studenter samtidig som forskningsaktiviteten har økt. Universitetet har dag 11.000 studenter og 1100 ansatte og tilbyr en rekke studier på alle nivåer.

Bred rekrutteringsbase

I tillegg til kunnskapsproduksjonen i seg selv er det andre faktorer som er viktige for utviklingen i en region. En stor andel studenter blir boende i den byen de studerte i, og det er derfor viktig å tiltrekke seg studenter. For arbeidslivet er det viktig å ha en god og bred rekrutteringsbase til sin virksomhet. Universiteter er også viktige kunnskapsleverandører i forhold til videre utvikling, entreprenørskap, innovasjon og kommersialisering. Her kan den nye Sørlandslaben gi et viktig bidrag til innovasjon i regionen. I tillegg har universitetene en viktig rolle i samfunnsdebatten og i det å utvikle studentenes evne til kritisk tenkning og refleksjon. Dette er noen av de mange rollene universiteter har.

Noen av UiAs fag er profesjonsutdanninger, noen er rettet inn mot næringsliv eller offentlig sektor, andre igjen er mer generelle universitetsutdanninger. Det er naturlig nok av sentral betydning at vi klarer å forsyne landsdelens eget arbeidsliv med relevant og tidsriktig kompetanse, men det også viktig med kunnskapsgenering på bredere basis — slik som «læren å lære» og den dannelsesreisen det er å være tilknyttet en akademisk institusjon.

Økt attraktivitet

En ting er å produsere kunnskap for egen region, men like viktig er den dynamikken et universitet gir gjennom ulike former for samarbeid. Dette kan gi merverdi utover det å produsere kunnskap, der de aktiviteter som skjer rundt et universitet kan bidra til økt attraktivitet og konkurranseevne på flere områder. Vi må benytte kompetansen som finnes i vår egen landsdel for å sikre fremtidig vekst og velferd, og det er av den grunn viktig at UiA fortsetter den gode utviklingen det har hatt til nå.

Universitetet må sikres gode rammebetingelser slik at de ansatte både har tid til forskning og til å utvikle god og relevant undervisning, hvor samarbeid med regionen kan bidra til å sikre relevans. Videre må regionen oppleves som et godt sted å studere og et attraktivt sted å bosette seg etter endte studier.

Den videre utviklingen ved universitetet skjer i stor grad ved universitetet selv, men Høyre ønsker at Kristiansand kommune aktivt skal støtte opp under dette, og bidra der kommunen kan. Kommunen bør tenke langsiktig, være en tilrettelegger og bygge en god infrastruktur rundt UiA slik at den positive utviklingen ved universitetet kan fortsette også i fremtiden.