Uakseptabel ventetid

Hele seks av ti personer må vente i mer enn tre måneder på å få sin klagesak på dagpenger behandlet av NAV.