Mannsdominans i lokalpolitikken

Maktposisjonene i lokalpolitikken er kjønnsmessig skjevt fordelt. Makta ligger i hovedsak hos mannlige folkevalgte: 84 prosent av ordførerne og 67 prosent av varaordførerne er menn. Blant utvalgslederne er 69 prosent menn og blant gruppelederne i kommunestyret er 78 prosent menn. Mannsdominansen i ledende posisjoner på lokalt nivå er med andre ord massiv.