I mai vil regjeringen fremme endelig forslag til nytt inntektssystem som Stortinget skal vedta i juni. De nye oppgavene til kommunene skal Stortinget først vedta våren 2017. I april 2014 bestemte Lindesnesrådet enstemmig at rådmannsutvalget skulle utarbeide et fellesprosjekt for alle fem kommunene i regionen.

Prosjektet Nye Lindesnes

I september trakk Åseral seg fra et mulig regionalt fellesprosjekt. De fire andre ble med videre.

Prosjekt Nye Lindesnes ble da samme måned vedtatt opprettet med kommunene Marnardal, Audnedal, Lindesnes og Mandal.

Det ble utarbeidet et planprogram for Nye Lindesnes som ble lagt ut på høring våren 2015. Audnedal kommunestyre valgte å ikke legge dette ut på høring og gikk dermed ut av prosjektet.

Vi ønsker at sentrene skal bestå

Intensjonsavtale for Nye Lindesnes ble utarbeidet av de tre gjenstående kommuner og ble enstemmig vedtatt i alle tre kommunestyrer 4/11 2015. Prosjekt Midtre Agder (Åseral, Hægebostad og Audnedal) ble startet i mai 2014 og Marnardal ble invitert inn og ble med fra september 2014. I september 2015 vedtok Åseral å gå ut av prosjektet etter at bare 15 av 512 stemte for dette alternativet i folkeavstemmingen.

Avsluttet Midte Agder

Audnedal og Hægebostad vedtok da å avslutte Midtre Agder og gå mot Lyngdal. Marnardal var derfor den eneste kommunen som ikke gjorde negativt vedtak i dette prosjektet.

Samtaler med Søgne og Songdalen stoppet opp da disse kommunene ikke ønsket å gå vestover.

Marnardal kommunestyret vedtok 2/2 2016 å ikke utrede 0-alternativet videre, men avvente endelig vedtak i inntektssystemet, da dette er helt avgjørende i forhold til å stå alene. Vi vedtok også at Nye Lindesnes pr i dag er det eneste reelle alternativet dersom inntektssystemet skulle bli slik det ligger på høring.

Marnardal kommune

Bakgrunnen for vedtaket i kommunestyret 2/2 er at forslaget til nytt inntektssystem vil innebære at Marnardal får ca 10 mill mindre fra staten årlig. Selv om vi innfører maks eiendomsskatt vil dette bare kompensere ca halvparten av inntektstapet sånn det ser ut nå.

Om Marnardal vedtar å slå seg sammen med en eller flere kommuner, garanterer regjeringen at dagens inntekter blir videreført i 20 år med nedtrapping de siste 5. Det betyr at det beløpet som Marnardal vi få i reduksjon med nytt inntektssystem, vil en beholde om en slår seg sammen med andre. Om resultatet skulle bli det som nå er foreslått, dvs at Marnardal får ca 10 mill mindre pr år, betyr dette at Marnardal da vil ta med seg ca 200 mill inn i den nye kommunen over 20 år. Dette er penger kommunene ikke vil få, om de velger å stå alene.

Dagens inntekter

Marnardal kan nok uansett bestå noen år, da vi har en del oppsparte midler. Men vedtak om sammenslåing må være fattet innen 1/7 2016 om en skal få med seg dagens inntekter inn i den nye kommunen. Utformingen vil da være bestemt av andre, og vår påvirkningsmulighet for å få til en kommune slik vi i Marnardal ønsker, er mye mindre. Om vi i mellomtiden også har brukt opp oppsparte midler, vil vi ha svært dårlige forhandlingskort.

En annen betydelig utfordring er vår avhengighet av interkommunalt samarbeid. Vi har i dag 30-40 samarbeidsarenaer i Lindesnesregionen. Om kommunene rundt oss slår seg sammen, vil nok mye av bli tatt inn i den nye kommunen. På flere områder vil antagelig Marnardal, som egen kommune, måtte kjøpe tjenester fra en «storebror» til den prisen og med det innhold selgeren bestemmer.

Per i dag er i realiteten bare Nye Lindesnes en aktuell sammenslåingsmulighet. Dersom Nye Lindesnes skal etableres blir det oppnevnt en fellesnemd som skal bygge den nye kommunen i smått og stort. Hovedinnholdet i den vedtatte intensjonsavtalen er at tjenestetilbudet til innbyggerne skal være desentralisert, der folk bor. Alle skoler og barnehager skal opprettholdes, pleie og omsorg skal tilbys lokalt over hele kommunen. Fellesnemda skal bestå av fem politikere fra Lindesnes, fem fra Mandal og fem fra Marnardal.

Det har så langt vært to folkemøter, gjennomført en spørreundersøkelse og det har vært en offentlig høring på planprogrammet for Nye Lindesnes. Det har vært publisert informasjon på kommunens hjemmeside og i Marnarposten. Jeg har selv, etter beste evne, informert i ordførers hjørne i hvert eneste nummer over tid. Jeg ser for meg følgende prosess for videre innbyggerinvolvering:

Bred spørreundersøkelse

Folkemøte: 16/3

Spørreundersøkelse:

Kommunestyret har vedtatt å gjennomføre en bred spørreundersøkelse der innbyggerne inviteres til å svare på flere spørsmål ennbare ja eller nei til en bestemt sammenslåing. Om alle eller et stort representativt utvalg av innbyggerne vil bli spurt blir avklart etterhvert. Spørreundersøkelsen vil bli gjennomført av et eksternt firma som vil anbefale metodikk, formulere spørsmålene og bearbeide svarene etter at endelig forslag til nytt inntektssystem er lagt fram i mai.

Dersom det utover våren skulle vise seg å være flere reelle alternativer for Marnardal, vil det fortsatt være tid til å gjennomføre folkeavstemming før endelig vedtak 1/7. Jeg er sikker på at alle vil det beste for fremtiden til innbyggerne i kommunen vår. Vi vurderer og tolker ting forskjellig, og jeg håper vi kan ha respekt for at vi mener forskjellig i denne prosessen. Når vedtak er fattet, håper jeg alle kan stille seg bak dette og fortsatt arbeide til beste for våre innbyggere.