Spennende tanker

For å kunne gi et godt tilbud til eldre peker Helge Røed i Agderforskning på at hvis man flytter deler av ansvaret for de eldres ve og vel over på familien, og lager ordninger slik vi har rundt barn, kan samfunnet spare store beløp.