Det fremgår av artikkelen at ikke alle tallene er direkte sammenlignbare mellom kommunene. Likevel viser tallene at Kristiansand kommune på flere kulturområder kommer godt og meget godt ut sammenlignet med andre storbyer mens den kommer dårligere ut på andre. Av de viste grafene kommer Kristiansand dårlig ut særlig når det gjelder driftsutgifter til kommunale idrettsbygg. Vi vet at det er flere idrettsanlegg i kommunen som har behov for bedre vedlikehold. Derfor har Kristiansand Høyre i sitt valgprogram nedfelt at et godt vedlikehold av eksisterende idrettsanlegg skal sikres. Så her skal Kristiansand komme bedre ut i fremtidige undersøkelser.

Sentrale satsingsområder

Kristiansand Høyre ønsker et levende kultur-, idretts— og friluftsliv. Kultur, idrett og frivillig arbeid skal være sentrale satsingsområder i fremtiden slik at kommunen fortsatt blir attraktiv å leve og arbeide i. Investering i idrett og idrettsanlegg er sentralt for å sikre livskvalitet og folkehelse og for å gi barn og unge gode oppvekstvilkår.

Vi vil støtte opp om det viktige arbeid idrettsklubbene med sine mange frivillige driver. I kommende periode vil vi som ledd i dette også arbeide for å fjerne arrangementsavgiften, en avgift som idrettslagene er blitt belastet med i en årrekke.

Store investeringer

Inntil kommunen innførte gjeldstak og tilhørende begrensninger i nyinvesteringer kunne Kristiansand med rette skryte av en tiårsperiode med store investeringer i en rekke nye, flotte idrettsanlegg, både for små og store idretter og for «nye» idretter. Når økonomien gir rom for det vil vi fortsette med utbygging av nye idrettsanlegg. For å få etablert idrettsanlegg som kommunene ellers ikke kan få til alene vil vi etablere interkommunalt samarbeid med kommunene i Knutepunkt Sørlandet. Gjennom slikt samarbeid får vi til et spleiselag både når det gjelder investeringer og driftskostnader og i tillegg utløser interkommunale anlegg økte spillemidler. Får vi til en kommunesammenslåing som Høyre ønsker vil Kristiansand forbli en av landets største kommuner og dette vil også gjøre det mulig å få etablert idrettsanlegg i regionen som Kristiansand ellers ikke hadde fått til alene. Vi vil også legge til rette for finansiering av idrettsanlegg gjennom samarbeid med idrettsklubber og private.

Gjennom satsingen på idrett skal vi legge grunnlaget for at Kristiansand med rette kan kalle seg Idrettsbyen.

Innlegget er forkortet. Red.