Men det samme kan de jo si, i en hvilken som helst by i Kina, i India og i Amerika. Derfor er det viktig at vi holder oss med ledere som ser verdien av å tenke globalt og handle lokalt! Dette gjelder spesielt for oss som har ressurser og kompetanse som gjør oss i stand til å vise vei.

Klima— og miljøminister Tine Sundtoft ga i Fædrelandsvennen mandag velfortjent ros til flere av landsdelens store hjørnesteinsbedrifter som har funnet det lønnsomt å satse på miljøteknologi og energieffektivisering. Resultatet er industriprodukter av verdensledende kvalitet, samtidig som nærmiljøet skånes for uforsvarlig forurensing. Energieffektiviseringen som pønskes ut av dyktige ingeniører i denne sørlandske kompetanseklyngen frigir fornybar energi - et viktig bidrag til det grønne skiftet vi nå skal inn i.

Energieffektiviseringen som pønskes ut av dyktige ingeniører i denne sørlandske kompetanseklyngen frigir fornybar energi - et viktig bidrag til det grønne skiftet vi nå skal inn i.

Ved årsskiftet var den samme Sundtoft oppsiktsvekkende skeptisk til at Norge skulle påta seg samme forpliktelser som EU til kutt i klimagassutslippene frem mot 2030. Heldigvis valgte regjeringen å lytte til Venstre, og i februar fikk vi på plass en avtale om at også Norge skal forplikte seg til innenlandsk kutt på 40%, i samsvar med minimumsanbefalingene fra FNs klimapanel. Dette markerer et tidsskille i norsk klimapolitikk! Mens våre naboland i Skandinavia har kuttet sine nasjonale utslipp med flere titalls prosent i perioden 1990-2012, hadde Norge samtidig en forsmedelig økning på 3,7 %! Dette viser at Sundtoft og regjeringen virkelig må brette opp ermene for å rette opp i det nasjonale miljøregnskapet i årene om gjenstår før fasit skal gjøres opp i 2030. Sundtoft unnlater å nevne samarbeidspartienes påvirkning når hun skryter av regjeringens ambisiøse men akk så ferske klimamål. Det er greit nok. Det som selvsagt ikke er like greit, er hvis den blå-blå regjeringen skulle falle for fristelsen til å drive spill for galleriet, at de gode forsettene blir avslørt som å være grønnvasking av miljøfiendtlig utvikling.

Miljø— og klimaministeren har selv sagt at utslippskutt i transportsektoren er helt sentrale for at Norge skal nå våre mål. Hun har forklart at det er tre tiltak som er viktige: Elektrifisering av transporten, mer bruk av buss, jernbane, sykkel og gange, samt å redusere behovet for transport gjennom smartere samfunnsplanlegging. Det er alle tiltak som ligger i kjernen av Venstres politikk - men de griper også rett inn i omstridte politiske prosesser i den landsdelen som statsråden selv kommer fra.

Det gir grunn til å stille to spørsmål til Sundtoft:

1. Ytre ringvei ble konseptutredet for få år siden, som en del av Kristiansandspakke-2. En viktig forutsetning var gjennomføringsrekkefølgen: Vi skulle først bygge ut kollektivtransporten og sykkelveier, for å sikre at transportøkningen i Kristiansandsregionen tas med gange, kollektiv og sykkel. Viktigheten av dette ble understreket i den eksterne kvalitetssikringsrapporten. Flytter regjeringen Ytre Ringvei ut av Kristiansandspakke-2 for å forsere utbygging av en trafikkskapende ringvei og for å skjule virkningen på klimaregnskapet til Kristiansandspakke-tiltakene?

2. Vil regjeringen sørge for å koble sammen Sørlandsbanen og Vestfoldbanen, og derved gjøre jernbanen mye mer attraktiv for folk og næringsliv i Rogaland, Agder, Telemark og Vestfold?