Mens kommunen tidligere har invitert det som kan krype og gå av lokale stortingspolitikere — som ikke har noe å gjøre med beslutningen - til å befare området og uttale seg, noterer vi oss at Miljøverndepartementets politiske ledelse glimret ved sitt fravær.

Miljøvernbyråkratene var naturlig nok ordknappe med hensyn til å diskutere sakens realiteter. Men vi merket oss at de er de første representanter for et statlig myndighetsorgan som har stilt det betimelige spørsmålet om tilsynets formidable arealbehov.

Med et bygg som skal romme 7000 kvadratmeter får hver av de 140 ansatte 50 kvadratmeter til disposisjon. Det er et forholdstall som ligger hinsides andre statlige etater og private bedrifters arealnormer.

Spørsmålet er høyst relevant, både fordi husleien betales av offentlige avgifts- og gebyrinntekter, og fordi et slikt arealbehov nærmest utelukker det sentrumsalternativ tilsynet er blitt tilbudt.