Så hører vi hvert år i den politiske debatten at grunnskolen i Kristiansand har en for kostbar skolestruktur, sammenlignet med andre kommuner i samme kategori/størrelse. Av den grunn tar noen partier til orde for å legge ned noen av kommunens egne skoler. Hva er da logikken ved å godkjenne opprettelsen av nye skoler/utvide elevtall?

Lov om frittståande skolar § 2: «Ein skole skal ikkje få godkjenning dersom etableringa vil medføre negative konsekvensar for det offentlege skoletilbodet, eller andre særlege grunnar tilseier at skolen ikkje bør godkjennast. Vertskommunen eller vertsfylket skal få høve til å gi fråsegn før departementet gjer vedtak i saka, og dei kan klage på departementet sitt vedtak.» (Det samme gjelder ved utvidelser /endringer.)

SV mener at barn i Norge har det best når de både i skole og fritid kan være sammen med de andre barna i nærmiljøet.

Oasen-skolene er livssynsskoler. Argumentet om valgfrihet holder ikke dersom det eneste valget er en skole med spesielt livssyn. Det kan bli resultatet dersom kommunen av økonomiske grunner må legge ned sine egne skoler fordi en livssynsskole har rett på tilskudd fra staten, et tilskudd som gis fra en reduksjon i kommunens rammetilskudd.

Elevene har rett til å gå på sin nærskole. Foreldrenes valgfrihet til å velge privatskole for sine barn kan komme i konflikt med elevenes rettigheter dersom nærskolen forsvinner.

SV mener at barn i Norge har det best når de både i skole og fritid kan være sammen med de andre barna i nærmiljøet. Denne ordningen med en felles skole for alle har gitt store gevinster for vårt samfunn. Elevene blir kjent med andre fra ulik bakgrunn, et godt fundament å utvikle toleranse og respekt for ulikheter på. Vi vet alle at den offentlige skolen ikke er perfekt, men SV mener at vi må bruke våre felles ressurser på å styrke den. Å opprette flere private skoler fører til en svekkelse av den offentlige fellesskolen. SV vil derfor oppfordre Kristiansand kommune til å benytte muligheten i loven til å ikke akseptere flere private skoler eller utvidelse av elevtallet ved Oasen skole i Vågsbygd. Det er nok nå!