Sosialklientene får det verre

Å øke de økonomiske forskjellene mellom sosialhjelpsmottakerne og det store flertallet av befolkningen, gjør oppvekstvilkårene verre for barna som rammes.