Så seint som i 2014 hadde Aftenposten en lang artikkel om temaet, illustrert med et bilde inne fra mørket i veitunnelen «Sørlandsporten» og ut mot lyset på andre siden. Bildet var illustrert med teksten «på den andre siden er livet annerledes» Med dette som bakteppe synes jeg det er på sin plass å kritisere fylkesrådmannens prioriteringer når en ikke har valgt å svare på høringen til ny felles likestillings — og diskrimineringslov. På Arbeiderpartiets oppfordring tok fylkesrådmannen derfor kontakt med barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og fikk forlenget høringsfristen til 2. februar.

Menn dominerer

Likestillingsutvalget, som leverte sin innstilling i 2012, pekte på manglende likestilling i arbeidslivet som en hovedutfordring. Det handler om at menn dominerer i lederposisjoner og enkelte yrker og bransjer, kvinner dominerer andre yrker, og bransjer. Det handler om likelønn og heltidskultur og organisering av turnusarbeid. Utvalget peker på at dette kan bedres ved å legge til rette for en planmessig innsats på virksomhetsnivå, på de enkelte arbeidsplassene. Dette mener utvalget løses gjennom en aktivitetsplikt, altså en plikt til å drive et systematisk arbeid for å fremme likestilling. Hvordan vet Likestillingsutvalget, eller vi, at det står dårlig til med likestillingen også i arbeidslivet på Sørlandet? Jo, fordi det rapporteres inn gjennom årsrapporter hvert år, og føres statistikk over viktige parametra på feltet. Denne plikten til å arbeide systematisk på de enkelte arbeidsplassene, og til å rapportere (og dermed få kunnskap om situasjonen) ønsker regjeringen nå å ta bort.

Likestillings - og diskrimineringslov

Aust-Agder fylkeskommune, sammen med Vest-Agder fylkeskommune har fått bevilget penger gjennom Stortinget i 2016 til en satsning for å øke offentlige institusjoner og private bedrifters mulighet for systematisk arbeid for å fremme likestilling i arbeidslivet gjennom prosjektet «likestilling og mangfoldsstandard for virksomheter». Forslagene i ny felles likestillings - og diskrimineringslov kan slå bein under denne satsningen dersom loven vedtas i tråd med innstillingen. Det vil være nok en spiker i kista for håpet om mer likestilling på Sørlandet, som er en forutsetning for vekst og fremgang. Det som er ekstra trist er at regjeringspartiene Høyre og Frp, med støtte fra Venstre regionalt ikke ser dette, og synes det er viktigere å være lojale med sine egne partifeller sentralt, enn å stå opp for egne prosjekter og planarbeid initiert regionalt. Saken ble sendt ut til medlemmene i fylkesutvalget fredag morgen den 29.01. Det betyr 4 dager til å sette seg inn i saken. Mange vil mene det er tid nok dersom du mener saken er viktig. Medlemmene fra Høyre, Frp og Venstre valgte å bruke sin rett til å stemme ned å behandle forslaget i dette møtet, og dermed mener Aust-Agder fylkeskommune ingenting om den viktigste likestillingspolitiske saken på mange år.