Sørlandet har mange små og store lærebedrifter som gjennom en årrekke har lagt ned et fantastisk godt arbeid for lærlinger og lærekandidater.

NHO Agder og våre bransjeforeninger/opplæringskontorer samarbeider med lærebedriftene og jobber kontinuerlig for at flere nye bedrifter skal ta ansvar for lærlinger/lærekandidater.

Vi er aktive i media og arrangerer møteplasser for ungdom for å profilere yrkesfag, lærlinger og lærebedrifter.

Vi har telefonkontakt, bedriftsbesøk, medlemsmøter og informasjonsmateriell for å få flest mulig kvalifiserte lærlinger ut i næringslivet.

2652 lærlingkontrakter

Ifølge oversikter fra fylkeskommunene i Agder (april 2015) er det totalt 2652 lærlinger/lærekandidater på Sørlandet som fordeler seg slik:

• Privat sektor: 2064 (78 prosent).

• Kommuner: 444 (17 prosent).

• Statlige virksomheter: 73 (3 prosent).

• Fylkeskommuner: 64 (2 prosent).

NHO Agder er representert i agderfylkenes yrkesopplæringsnemnder.Hensikten med dette er å gi råd til fylkespolitikere og administrasjon i spørsmål vedrørende fag— og yrkesopplæringen.

Vi har foreslått følgende tiltak:

• Hvorfor får ikke alle lærlingplass ved første forsøk?

• En del av forklaringen dette året er lavkonjunktur i en del bransjer.

• Det er her nødvendig å nevne at en del ungdommer uavhengig av om det er lavkonjunktur eller høykonjunktur ikke er klare for lærlingplass i arbeidslivet.

• Det kan være problemer med høyt udokumentert skolefravær, dårlige holdninger, manglende lærelyst, språkvansker og dårlige/manglende karakterer.

• Vi har mange tilbakemeldinger om læreplasser som blir stående tomme på grunn av at bedriftene oppfatter en del søkere som ikke kvalifiserte.

Dette handler ikke bare om flere læreplasser i bedriftene, men også om at skolene og skoleeiere må ta et større ansvar for å få frem flere kandidater som lærebedriftene mener er kvalifiserte.

Riktigere dimensjonering

NHO Agder har sammen med bransjene i ulike sammenhenger tatt opp nødvendigheten av en riktigere dimensjonering av skoletilbudet i forhold til antall tilgjengelige læreplasser i bedriftene.

Eksempelvis mener elektrobransjen at det «overproduseres» årlig 20-25 elever innen et trangt marked i Vest-Agder. NHO Agder mener at Vest-Agder fylkeskommune har en overkapasitet på skoleplasser innen elektrofag.

Fylkeskommunene i Agder har sammen tatt mål av seg til å være forbilder for andre lærebedrifter.For å kunne matche gode lærebedrifter i kommunene og næringslivet mener vi at målet må være minst 5 prosent lærlinger av antall årsverk.

Fylkeskommune må øke antall læreplasser fra dagens 35 til minst 71 lærlinger i Vest-Agder, og fra 29 til minst 53 lærlinger i Aust-Agder.

Fylkeskommunene må spesielt vurdere å opprette flere læreplasser innen det nye byggdrifterfaget.

Inntaket må økes

Det må også vurderes å ta inn flere lærlinger/lærekandidater i fag som renholdsoperatørfaget, kokkfaget, dataelektronikerfaget, IKT-servicefaget, kontor— og administrasjonsfaget, barne- og ungdomsarbeiderfaget.

NHO Agder mener at det årlige inntaket av lærlinger/lærekandidater i Vest-Agder fylkeskommune må økes fra 18 til 36 nye lærlinger, og i Aust-Agder fylkeskommune fra 15 til 27 nye lærlinger i 2015. Ifølge samarbeidsavtaler mellom Vest-Agder fylkeskommune og den enkelte kommune er målet på sikt 3 læreplasser per 1000 innbyggere i kommunen.

Det vil si at antall læreplasser i kommunene i Agder må økes fra 444 til 888 i løpet av få år.

Innlegget er forkortet. Red.