Det har vært en lang politisk vei å gå før man har kommet til denne erkjennelsen. Kravet om ett Agder-fylke har vært fremmet med styrke for flere tiår siden, bl.a. av vår avis. Og begrunnelsen har vært den samme som de to fylkesordførerne nå anfører: Det hemmer utviklingen i landsdelen at fylkesgrensen deler en livskraftig region på midten i et område som har et felles bolig— og arbeidsmarked og hvor videregående skoler, veier, kollektivtilbud, kulturtilbud og helsetjenester krysser fylkesgrensen.Men fortsatt skal det gås noen pliktrunder i Aust-Agder hvor Arendals-falangen i fylkestinget må spise noen kameler. For Arendal har hittil vært et bolverk mot ethvert forslag om en fylkessammenslåing av Aust- og Vest-Agder. Av grunner som bare sosialantropologien og dybdepsykologien kan gi svaret på har arendalspolitikerne fått det for seg at byen er bedre tjent med å inngå i en storregion med Buskerud, Vestfold og Telemark, enn å fusjonere med Vest-Agder. Selv etter at de tre østlandsfylkene har vendt tommelen ned for en slik konstruksjon, står arendalspolitikerne standhaftig på sin urealistiske visjon. Som om Arendal ville ha større muligheter til å beholde fylkeskommunale arbeidsplasser i en region som omfattet fem nåværende fylker, enn i et sammenslått Agder-fylke.For vår del har vi gått inn for å nedlegge hele fylkeskommunen, det være seg i sin nåværende form så vel som i form av større regionfylker. Det er et standpunkt som både Høyre og Fremskrittspartiet har inntatt. Vi ser imidlertid ingen motsetning mellom å forberede en fylkessammenslåing på Agder og å arbeide for nedleggelse av fylkeskommunen. For en beslutning om å legge ned fylkeskommunene er på det nåværende tidspunkt et usikkert politisk prosjekt. Høyre har hittil ikke klart å overbevise sine regjeringspartnere om fornuften i å avvikle fylkeskommunen. Og under enhver omstendighet ligger realiseringen av et slikt vedtak langt frem i tid. På Agder har vi imidlertid ikke mer tid å miste når det gjelder å skape et funksjonelt og effektivt regionalt forvaltningssystem.Det haster med andre ord å fjerne en hemmende fylkesgrense. For oss er det likegyldig om det skjer gjennom en sammenslåing av fylkeskommunene eller ved at fylkeskommunene fjernes fra det politiske kartet. Det siste er mest ønskelig - det første mest realistisk på kort sikt.Derfor bør alle byggende krefter i landsdelen gi sin helhjertede støtte til de to fylkesordføreres målsetting for 2002. Utfordringen og ansvaret ligger ikke minst på fylkesordfører Oddvar Skaiaas skuldrer.