Tilliten til EU på et lavmål

Et større EU vil i enda større grad enn i dag kunne sikre fred, sikkerhet og velstand i Europa.