Rundt 3000 personer reiser daglig fra Arendal, Grimstad og Lillesand til Kristiansand for å jobbe. Den andre veien dreier det seg om snaue 1000 mennesker. At utviklingen henger sammen med den nye E 18 mellom Kristiansand og Grimstad, med høy standard også videre til Arendal, synes åpenbart. Den flotte veien bidrar avgjørende til å gjøre strekningen til ett bolig— og arbeidsmarked – i en landsdel hvor de mange nord-sør-gående dalførene i hundrevis av år hemmet landeveis kommunikasjon mellom øst og vest. Det vi ser, er realiseringen av begrepet «Agderbyen», som forskeren Jon P. Knudsen var opphavsmannen til for 25 år siden. I dag kan han konstatere at virkeligheten er i ferd med å bli som forutsett den gang; at regionen mellom Mandal og Arendal tydeliggjøres som økonomisk og bosettingsmessig tyngdepunkt på Sørlandet.

Som så mye annet, byr også denne utviklingen på utfordringer. Det første tankene går til, er utslippene av miljøgasser fra all trafikken dagpendlingen medfører. Og selv om kollektivtilbudet innen Agderbyen er blitt bedre de siste årene, har det potensial for ytterligere utvidelse og kundevennlighet. Det vil være den beste, kortsiktige kuren mot overdreven privatbilisme. Samtidig kan vi ikke fri oss fra en tanke om at utslippene kanskje er vel så ille fra alle bilene som står og stanger inn mot Kristiansand sentrum fra Søgne og Vågsbygd hver morgen, som de er fra kjøretøyer i god fart på motorveien på byens østside. Den andre utfordringen, som den stadig like aktive forskeren Jon P. Knudsen peker på i dag, er knyttet til ubalanse mellom de forskjellige boligmarkedene i regionen. Vi ser tegn til at stadig flere mennesker som arbeider i Kristiansand, velger å bosette seg i en kommune lenger øst. I noen tilfeller er det sikkert av årsaker knyttet til familie og tilhørighet, men ofte skyldes det lavere boligpriser utenfor Kristiansand. Dermed får denne ubalansen også en uheldig, miljømessig effekt ved å bidra til økte utslipp fra pendling.

Den ballen ligger hos Kristiansand kommune. Faktisk vil tilrettelegging for økt boligbygging også være et virksomt miljøtiltak.