Kamp i Frp

Ut i fra det Godskesen har vist hittil, er det vanskelig å se at hun vil være den av de to kandidatene som vil fungere best i slike politiske omgivelser.