Retter fokus mot kommunale selskap

Skatt sør ønsker å rette fokus mot offentlige virksomheter.