Vil treforedlingsindustrien overleve?

Norge vil utvikle seg i retning av å bli en råvareprodusent, hvis ikke prisveksten på energi til idustriell videreforedling dempes.