• VEI VIL VEKST: E18 mellom Kristiansand og Grimstad er et eksempel på tiltak som kan knytte landsdelen tettere sammen og skape bedre vekst, mener artikkelforfatteren. FOTO: ARKIV

Veivalg for regional vekst

Vi ser åpenbare tegn på at stagnasjon kan bli resultatet dersom ikke resten av landsdelen kobles tettere sammen med "Agderbyen". Vest for Kristiansand er det allerede i dag så store fremkommelighetsproblemer at det påvirker bosettingsmønsteret rundt byen.