Sørlandsk elgforvaltning – tid for kursendring?

Nedgangen i den sørlandske elgbestanden har vært en villet og nødvendig utvikling. Beiteressursene har over mange år vært altfor hardt belastet, og vi har i ettertid skjønt at elgtettheten på nittitallet rett og slett var ekstrem.