Omregning av tilleggspensjon

Storbykonferansen for eldreråd krever at NAV gjeninnfører den tidligere praksisen, slik at de automatisk regner om tilleggspensjonen når noen blir enke/enkemann etter passerte 67 år, og foretar omregning av tilleggspensjonen, uten at man må søke om dette.