Foran kommunevalget høsten 2015 hadde mange velgere i Søgne forventet at de ulike partiene i kommunestyret ville fortelle velgere hva de mente om kommunesammenslåing. En slik avklaring kom aldri foran valget. Dermed fikk velgerne heller ikke mulighet til å stemme på de partier og personer som støttet deres syn. Derfor må nå velgerne bli spurt i en så viktig sak!

Begeistrede utsagn

De politikerne som har forhandlet om kommunesammenslåing, har kommet med begeistrede utsagn om hvilke fordeler en kommunesammenslåing vil gi. Mottoet synes å være: jo større kommune desto bedre. Man tenker at store enheter er mer effektive og kostnadsbesparende. Men hvis Søgne blir en del av en storkommune med 150.000 innbyggere, vil de lokale skolene da gi bedre undervisning, vil de lokale pleie— og omsorgsinstitusjonene gi bedre pleie, vil vinterglatte gang- og sykkelstier bli oftere brøytet og strødd?

For å finne svar på slike spørsmål må en derfor gå til de undersøkelser som har målt hvor fornøyd folk er med de kommunale tjenestene i ulike deler av landet. De viser at folk i mindre kommuner er langt mer fornøyd med de kommunale tjenestene enn folk i storkommuner. Senest for noen dager siden kom det en grundig undersøkelse om kvaliteten på maten ved 37 pleieinstitusjoner i Aust- og Vest-Agder. Undersøkelsen avdekket store forskjeller. Konklusjonen var likevel entydig: mindre kommuner leverte mat av mye høyere kvalitet enn i storkommuner. Kanskje ikke så overraskende.

Identitet og demokrati

Saken om kommunesammenslåing dreier seg ikke bare om kommunale tjenester, men også om identitet og demokrati. Skal Søgne bli en bydel i Kristiansand eller fortsette som en livskraftig og selvstendig kommune? Har Søgne kommune i dag en optimal størrelse som gjør at en kommunesammenslåing med en eller flere nabokommuner blir et dårligere alternativ? Argumentene for og imot må komme på bordet. Dermed kan velgerne gjøre seg opp sin egen mening og deretter gi uttrykk for den gjennom en folkeavstemning.