• Agder har 40 reviderbare kraftkonsesjoner fram mot 2022, hvorav fire er i prosess per i dag. I NVEs gjennomgangsdokument over disse vassdragene, er det prioritert 10 vassdrag, hvorav fire har sjøørretbestand og fire har laksebestand. Her fra lakseelven i Hægbostad. FOTO: Espen Sand

Vannkrafttak for laksen

Villaksen på Sørlandet er tilbake etter at kalking av sure vassdrag ble igangsatt på slutten av 90-tallet. Men dessverre dør mange laks i turbiner eller blir liggende på tørt land når kraftregulantene brått stenger kranene.