Norske bygder mangler møteplasser, og prosjektet er ment å skulle skape det. Fem bygg lagt rundt et tun skaper et uterom der innbyggere kan samles til ulike arrangementer.

Byggene skal huse kommunens ulike servicefunksjoner, som i dag er spredd på ulike steder. Ett bygg er tenkt som minisenter med butikker, mens de fire øvrige skal ha leiligheter beregnet på husholdninger på ett til to mennesker.

Det er et konstruktivt grep kommunen tar for å skape bolyst og gjøre bygda til et attraktivt, varig bosted. Norske bygder har et betydelig underskudd på små boliger for eldre og enslige, og de mangler ofte et sosialt sentrum. Det er å håpe at kommunen får innvilget søknaden om Bolyst-midler fra Kommunal— og regionaldepartementet til prosjektet.