Kampen har vært langvarig og prosessen opprivende for de involverte på begge sider. Tre runder i Stortinget kan tære på noen og enhver og det er på mange måter en lettelse at saken er avgjort, selv om vi helst hadde sett at utfallet ble et annet. Mens tilhengere i Songdalen kan skåle i alkoholfri champagne, frykter motstanderne fremtiden for grendeskolen i bygda.Vi deler kommunestyreflertallets bekymring for den offentlige skolen i kjølvannet av godkjenningen. Et av de viktigste argumentene i kampen for å unngå at Oasen fikk etablere seg, var frykten for at prinsippet med at pengene følger eleven, i siste instans kan føre til at grendeskolen i Songdalen blir nedlagt.Erfaringer fra andre tettsteder i distrikts-Norge viser at det kan være skjebnesvangert for et småsamfunn å legge ned grunnskolen. Det bidrar til at barnefamilier søker seg bort fra tettstedet. En skolestruktur med grendeskoler har vist seg å være avgjørende for å opprettholde folketallet i norske bygder på lengre sikt. Det offentlige har derfor et særskilt ansvar overfor Songdalens innbyggere når de tillater en bibelskole med et undervisningsopplegg som grenser mot det fanatiske å konkurrere med midlene til den offentlige skolen.Så sent som i november i år konkluderte Likestillingsombudet i en rapport at ACE-læremidlene som Oasen legger til grunn for deler av sin undervisning, bryter med likestillingsloven. En av skolene som bruker dette materialet som pensum i dag har allerede varslet at de vil gå rettens vei for å prøve sin religionsfrihet.At kvinneundertrykking inngår som en del av denne religionsfriheten, sier mye om hvor kort Oasen har kommet i slike spørsmål i forhold til resten av det norske samfunnet.Vi mener det er å gå feil vei, når regjeringen åpner for at slike religiøse grupperinger skal få råde grunnen i deler av utkant-Norge. Erfaringer fra nord i landet viser at foreldre som ikke er religiøse må sende sin barn til skoler som ligger langt fra nærmiljøet, fordi staten sparer penger på å ikke konkurrere med de kristne privatskolene.Vi er ikke motstandere av private skoler, men er sterkt kritisk til at skattebetalernes penger skal gå til å støtte skoler som kan føre til nedleggelse av det offentlige, religionsfrie undervisningstilbudet.Det er et utslag av politiske barnesykdommer når regjeringen lar privatisering gå foran kvalitetssikring av den norske grunnskolen.Utdanningsminister Kristin Clemet varslet allerede den dagen hun tiltrådte i regjeringen Bondevik at hun ville vurdere Oasens søknad etter eget skjønn. Det kan hun neppe ha gjort. Godkjenningen av den omstridte skolen tyder på at hun har kjørt vedtaket gjennom statsråd med hendene bundet på ryggen.