I disse dager foreligger det en historisk mulighet til å gjøre selve arnestedet for Kristiansands opprinnelse — Gammeløya i den gamle «Flekkerøe Havn», tilgjengelig og kjent for allmennheten. Historien om Gammeløya er forholdsvis lite kjent, fordi hele øya i mange generasjoner har vært i privat eie. Nå skal den selges, og Kristiansand kommune har i lengre tid arbeidet systematisk for å reise kapital til frikjøp av Gammeløya. Et spleiselag mellom kommunen, Vest-Agder fylkeskommune og Miljødirektoratet vil forhåpentligvis kunne sikre allmennheten tilgang til et unikt friluftsområde for fremtiden.

Les også :

Les også :

Gammeløya ligger i gamle Flekkerø Havn — midt i Vestergabet og skipsleia, og grenser til skjærgårdsparken samt Oksøy - Ryvingen landskapsvernområde. Øya har mye å by på, som rekreasjonsområde med gode havneforhold for fritidsbåter, flotte gressbakker og fine svaberg for bading og soling.

Arnestedet til Kristiansand

Her ligger med andre ord et smykke av et natur- og rekreasjonsområde på dørstokken til mange innbyggere i Kristiansand kommune. Båtliv, med offentlig adgang til strandperler og svaberg er et viktig bruksområde, men en offentlig forvaltning av øya vil også kunne sikre kulturminner av stor lokal- og nasjonal betydning for dagens og fremtidige generasjoner. Flekkerøy Festning som ble etablert på Gammeløy midt på 1500-tallet, kan sies å være selve arnestedet til Kristiansand. Byens tilblivelse lå på en måte latent i Gammeløy og Flekkerøys strategiske betydning. Det spennende i denne historien, er at det her fant sted virkelige kamper med sjørøvere, i motsetning til i Kjuttaviga. Historikere og lokalhistorisk interesserte mennesker kjenner til historien om «Flekkerøe Havn» som en av de mest sentrale og viktige havnene på sjøveien mellom Nordsjøen, Skagerrak og Østersjøen allerede lenge før Kristiansand by var påtenkt. I denne havnen ble det selvsagt også etablert militære anlegg - og det første av dem lå på Gammeløya.

Det spennende i denne historien, er at det her fant sted virkelige kamper med sjørøvere, i motsetning til i Kjuttaviga.

Da krigen mellom Habsburgerne og Frankrike raste på 1550-tallet, ble handelsfartøy langs Sørlandskysten utsatt for sjørøveri og kapervirksomhet. Blant annet på grunn av spesielt gode havne- og seilingsforhold, var Flekkerø Havn og Gammeløya et punkt av stor strategisk betydning for dansk herredømme i Østersjøen og østlige deler av Nordsjøen. Christian III ga derfor i 1556 ordre om å befeste Flekkerøy havn med festningsanlegg, blokkhus og flåtestasjon på Gammeløya. Anlegget ble hetende Flekkerhus Festning og ga navn til hele Agdesiden for en periode, nemlig Flekkerhus len.

Kapring og sjørøveri

Senere på 1600-tallet besøkte Christian IV øya som fra denne tiden ble hetende Christiansø. I Riksarkivets samling er det dokumentert at øya og festningsanlegget utgjorde en garnison på 39 mann med en omfattende bygningsmasse med våningshus, magasiner og bryggeanlegg. Ennå finnes det rester etter dette festningsanlegget som gjør at Gammeløya foruten frilufts- og rekreasjonsområde, har stort brukspotensiale som kulturminnehistorisk formidlingsarena. Dagens og nye generasjoner vil her kunne få nærkontakt med områdets historie og få kunnskaper om tiden før Kristiansand ble anlagt, men ikke minst kan et besøk på Gammeløya vekke fantasien og interesse for kulturminnevern og historie.

For den saks skyld kan «Kaptein Sabeltann» bli satt opp som et Gammeløya-spill med rot i historiske fakta.

Her kan det rekonstrueres og gis virkelighetsnære beskrivelser om hvordan kapring og sjørøveri faktisk foregikk på kysten av Agder på 1500-tallet. For den saks skyld kan «Kaptein Sabeltann» bli satt opp som et Gammeløya-spill med rot i historiske fakta. Det vil kunne bidra til å gjenreise byens kanskje noe manglende historiske bevissthet.

Regional og nasjonal betydning

Fortidsminneforeningen, som er Europas eldste, aktive forening for kulturminnevern, har et særlig ansvar for å verne og å opplyse om fortidsminner. Arter og biologisk mangfold må vernes og pleies, det samme må ofte kulturminner. Vi jubler derfor for planene til Kristiansand kommune, som ønsker å sikre Gammeløya for allmennheten. Her slås tre fluer i en smekk:

• For det første får regionens og byens befolkning tilgang til et vakkert rekreasjonsområde.

• For det andre vil en ved å ta vare på fortiden, bidra til at Kristiansands historiske hukommelse ikke går tapt.

• For det tredje sikres kulturminner av stor regional og nasjonal betydning.

Miljøverndepartementet har allerede gitt tilsagn om sitt bidrag til spleiselaget og fylkeskommunen er på vei. Nå gjenstår toppfinansieringen med bidrag fra Kristiansand kommune og andre gode krefter. Vi oppfordrer derfor alle som har mulighet for det - økonomisk, politisk eller på annen måte - til å bidra til at dette skal bli en realitet!