Vi har dyktige teknologi— og forskningsmiljøer, vi har en industrikultur vi kan være stolte av, og vi har store mengder fornybar energi. I tillegg har vi kreative bedrifter og fagarbeidere som kan gripe nye muligheter. Arbeiderpartiet vil legge til rette for at vi i Norge kan oppleve ny teknologisk utvikling og gjennombrudd, som kan skape ny vekst og nye arbeidsplasser, og som også kan bidra til å redusere klimagassutslippene. Vi la nylig fram over 40 nye klimatiltak, som vi håper å få flertall for på Stortinget.

Forpliktende avtale

Klimamøtet i Paris var en suksess. Endelig har vi fått en forpliktende avtale med reell global deltakelse fra alle land. Alle land har plikter og rettigheter, og alle har utslippsmål og må rapportere på disse. Avtalen representerer et vendepunkt i internasjonal klimapolitikk. Signalet er sendt - nå er det opp til regjering og storting å følge opp.

Vi foreslår å øke klimateknologifondet til 100 milliarder kroner, der avkastningen vil gjøre det mulig å støtte flere pilotprosjekter med satsing på ny klimateknologi. Vi foreslår elektrifisering av fergeflåten, et program for smarte byer, økt satsing på klimaforskning, utbygging av infrastruktur for hydrogenbasert transport, utfasing av fossile biler og flere pilotprosjekter i norsk industri. Arbeiderpartiet ser på det grønne skiftet som en mulighet for Norge - vi må gjøre mer av det som virker, og støtte opp under klimaforskning og nye, framtidsrettede arbeidsplasser i norsk industri.

Lederskap og tydelige signaler

For snart ett år siden ble partiene på Stortinget enige om at Norge, sammen med EU, skal kutte 40 prosent av klimagassutslippene innen 2030. Oppgaven er stor, og vi vet at det er kort tid. Skal bedriften, forbrukeren og investoren virkelig legge om kursen, trengs det lederskap og tydelige signaler.

Så langt har vi ikke sett det nødvendige lederskapet fra regjeringen. Den nye klimaministeren startet året med å dempe forventningene til hva vi skal gjøre i norsk klimapolitikk de neste to årene. Før jul sa statsministeren at avtalen med EU om hvordan vi skal kutte 40 prosent av våre utslipp kanskje ikke kommer på plass før i 2017. For Arbeiderpartiet er dette tegn på en regjering som lener seg tilbake i klimapolitikken. I stedet for å vente på langdryge forhandlinger med EU, burde vi heller diskutert nye løsninger for reduserte utslipp.

I sak etter sak er det stortingsflertallet som har dratt Høyre/Frp-regjeringen i en mer klimavennlig retning. Elektrifisering av Utsirahøyden, lavere avgifter for hybridbilene, at Norge trekker pensjonsfondet ut av kullselskaper og stortingsflertallet for en ny klimalov er eksempler på dette. Regjeringen har i liten grad tatt nye initiativer. De har videreført flere av satsingene fra den forrige regjeringen, men det kan virke som at dagens regjering enten mangler vilje eller ideer til å ta nye grep i klimapolitikken.

Klimavennlig industri

Det må gjøres mer for å gjøre det gunstig med nye store investeringer i klimavennlig industri i Norge. Arbeiderpartiet vil ta initiativ til at staten bidrar med bedre garantiordninger enn i dag. Vi vil også styrke ordningene for pilotering og uttesting av ny teknologi, og øke klimaforskningen i Norge betydelig.

Som en viktig havnasjon bør vi også jobbe fram null- og lavutslippsløsninger til sjøs. Norges mulighet for å utvikle de maritime næringsklyngene til å bli verdensledende på nullutslippsteknologi innenfor skipsfarten er stor. Vi foreslår at alle fergestrekninger, der det er praktisk mulig, elektrifiseres innen 2030. Det må også etableres landstrømanlegg for alle større havneløp, noe som også vil bedre luftkvaliteten i byene våre.

Innlegget er forkortet. Red.