Undersøkelser viser at Kristiansand som første storby i Norge har oppnådd en sykkelandel på 10 %. Det utgjør ca 29.000 daglige sykkelturer. Til sammenligning står kollektivtrafikken for ca. 23.000 (8 %) daglige reiser. Dette er resultatet av mange år med systematisk arbeid fra mange parter.

Høyre vil fortsette dette arbeidet og vi har som ambisjon å øke sykkelandelen ytterligere de neste årene. Nøkkelen for å lykkes, er å fortsette det systematiske arbeidet med å utvide og utvikle sykkelnettverket i kommunen. Jeg drømmer om at alle velger å la bilen stå en dag i uken. Lykkes vi med det, betyr det 20 % nedgang i biltrafikken. Det vil gi en tilsvarende økning i bruk av sykkel— og kollektivtransport. Vi ønsker å få flest mulig til å bruke sykkel eller gange som erstatning for bilen. Får vi til dette, vil det være et stort og viktig bidrag både til folkehelsen og miljøet!

Interessekonflikter

Det kreves god tilrettelegging for å lykkes med dette. Gang- og sykkelveier egner seg best der det er få som bruker dem. Grunnen til det, er at det ofte oppstår interessekonflikter blant brukerne. Der går det skolebarn, folk med barnevogner, eldre med rullatorer, vandrende vennegjenger og jobbsyklister med dårlig tid. Gang- og sykkelveiene krysser mange veier og som også er en kilde til konflikt med bil, buss, lastebiler, drosjer.

I Kristiansand trenger vi et godt utbygget nett av separate løsninger som gjør sykkelen til et attraktivt transportmiddel i hverdagen. Det er nå planlagt en sykkelekspressvei fra Andøya og ut til Dyreparken. Høyre er en pådriver i arbeidet med å få realisert denne så fort som mulig. Vi ønsker samtidig å gå i gang å planlegge flere strekk med sykkelekspressvei.

Vi ønsker å bli sykkelby nr 1 i Norge - moderne byer satser på sykkel!