Å delta i aktiviteter er blitt dyrere, og risikoen er stor for at barn ekskluderes fra alminnelige fritidsaktiviteter øker i takt med økte kostnader. Tilgang til fellesskap gjennom frivillige organisasjoner reduseres.

Dårlig økonomi begrenser barns muligheter til å lykkes på skolen, ha et sunt kosthold, et godt bomiljø og fellesskap utenfor familien. Lav inntekt øker risiko for helseproblemer, særlig psykiske, og mindre deltakelse i aktiviteter etter skole hos barna. Faktorene forsterker hverandre og øker risikoen for marginalisering.

115.000 barn vokste opp i vedvarende fattigdom i Norge i 2020. 14 prosent av barna i Kristiansand, 14,9 prosent i Arendal og Lyngdal, og 17,5 prosent i Evje og Hornnes er lokale tall. Det er for mange. Utviklingen har gått fortere og fortere i feil retning.

Arbeiderpartiet vil snu denne. Derfor vedtok Stortinget en mer rettferdig fordeling av skatten. De som har lite betaler mindre og de med mye betaler mer i skatt. Viktige velferdsordninger som brillestøtte og reduserte utgifter til tannlege for ungdom kom på plass. Satsing på barn og unges psykiske helse er styrket. Barnehageplassene ble billigere, inntektsgrensen for gratis kjernetid ble økt og gratis SFO ble innført for førsteklassinger. Laget rundt de minste i levekårsutsatte områder ble styrket ved at antall pedagoger og ansatte i barnehagene ble økt.

Skolen som fellesarena for alle ble et satstingsområde. Kommersialisering av barnas viktigste fellesarenaer fjernes.

Barn skal kunne treffe hverandre på like fot uavhengig av økonomi, etnisitet eller tro. Skolebibliotekene ble styrket med 17 millioner kroner.

Noen barn må inn i nye fellesskap, de flykter fra dem de var en del av. De sikres nå fullverdig opplæringstiltak innen 3 måneder og den barnefaglige kompetansen rundt enslige mindreårige asylsøkere styrkes.

Idrett, kultur og fritidsaktiviteter gir barn mestring, vennskap med kloke voksne og barn. Gratis og tilgjengelig idretts- og fritidsutstyr er realisert gjennom styrking av BUA-ordningen. Kommunene kan dekke deltakeravgifter til fritidsaktiviteter for barn og unge - ordningen er styrket med 50 millioner kroner. Grunnstøtten til barne- og ungdomsorganisasjonene er økt med 4 millioner og full momskompensasjon er innført. Samme strøm-støtte som til husholdninger er innført for frivillige organisasjoner uten strømbegrensninger.

Vi er på god vei etter tolv måneder, men ikke i mål. Det er mer å gjøre for å gi alle barn og unge en god oppvekst.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.