Selv om tanken får det til å krible i journalistpennen til Udjus, innrømmer han at det fortsatt er et stykke fram dit. Det samme viser også Poll of polls sine målinger.

Men for alle de som mener at sosialdemokratiet på sitt beste, er det viktigste verktøyet for at folk flest skal kunne få muligheter til å leve frie og gode liv, i et samfunn med mindre forskjeller, er dagens situasjon en «wake-up call».

Sjelden har vel noen regjering brukt så mye penger på omfordeling, men likevel fått så lite uttelling for det. Vi har, sammen med SV, sørget for store reduksjoner i barnehageprisene, gratis SFO-tid fra 1. til 3.klasse, økning av barnetrygden, hevet minstesatsene for sosialhjelp, arbeidsavklaringspenger og uføretrygd. Jeg nekter å tro det er dette som har bidratt til at vi nå måles til under 20% på meningsmålingene.

Den forrige Solberg-regjeringen innførte noe de kalte «karensår» for folk som var syke, men ikke tidsnok fikk avklart sin videre fremtid. De risikerte da å gå et helt år uten noen sikkerhet for inntekt. Noe av det første denne regjeringen gjorde, var å fjerne dette «karensåret». Jeg nekter også å tro at dette har gjort folk så opprørte at de nå ikke vil stemme Arbeiderpartiet.

Jeg tror heller ikke regjeringens satsing på arbeidsplasser i Agder, gjennom kompetansesenteret for havvind eller en ny låneordning for grønne industribedrifter som Morrow, har skylden i at vår oppslutning ikke er høyere.

Jeg mener Ap er Ap, men vi har fortsatt mye å gå på før vi er på vårt aller beste.

«Bli Ap igjen», var svaret fra 42% av de potensielle velgerne våre som ikke stemte på oss ved sist valg. Jeg mener Ap er Ap, men vi har fortsatt mye å gå på før vi er på vårt aller beste. For i en tid der folk har opplevd større usikkerhet med høye matvarepriser, et strømprissystem som har kortslutta og økte renter, skulle nettopp Arbeiderpartiet vært den tryggheten og svaret flere søkte seg til. Når statsbudsjettene har omfordelt til de som sliter, har det i for stor grad blitt opplevd som at det er SV som har æren for dette.

Fram til stortingsvalget i 2025, trenger vi derfor å tydeliggjøre vår sosiale profil. Til årsmøtet i Agder Ap om snaue to uker, har jeg og Arendal Ap fremmet to forslag som jeg mener kan tydeliggjøre dette. Det ene om en tannhelsereform som gradvis skal sørge for at utgifter til tannhelse dekkes av det offentlige på lik linje med andre helseutgifter, slik det også står i regjeringsplattformen, og det andre om at minstenivået på trygdeytelsene skal heves opp til EUs fattigdomsgrense. Slike sosiale reformer vil ikke løse alle utfordringer for de som har minst, men de vil være et klart signal om at vi fortsatt skal være partiet som sørger for at folk uansett livssituasjon, skal kunne leve verdige liv, uten å måtte stå med «lua i hånda».

Og skal vi ha noe å dele, må det også skapes verdier. Siden dagens regjering tok over høsten 2021 har det vært en betydelig økning i antall sysselsatte, arbeidsledigheten er lav, og Oslo børs gikk i «all time high» tidligere i år. At Arbeiderpartiet gjennom mange tiår har gjort det så bra, har i stor grad skyldtes at vi har vært partiet på venstresiden som har heiet på de som skaper verdiene, fordi «skape og dele» henger så tett sammen. Da har vi ikke råd til å oppfattes som et parti som er ute etter «å ta de rike».

Når det til dels har skjedd, kan vi delvis skylde oss selv for å ikke alltid ha hatt 20 i stil i kommunikasjonen, men noe skyldes også politiske motstandere som har hatt et ønske om å stemple oss på den måten. Tar man for eksempel den nye grunnrenteskatten på oppdrett, som vi har sørget for ble innført, skapte den mye støy. Men skatten har tilført fellesskapet flere milliarder i inntekter, samtidig som det ikke er urimelig at ekstraordinære inntekter gjennom bruk av våre felles naturressurser, skal gi litt mer tilbake i fellesskapets kasse. For heldigvis går næringen fortsatt så det griner! I statsbudsjettet for i år, er det imidlertid ikke gjort nye, store skattegrep, hvilket bidrar til ro og forutsigbarhet for næringslivet.

«Å skape for å dele» blir ikke umoderne politikk. Jeg mener vår oppgave fremover blir å vise enda tydeligere at vi heier på og legger til rette for verdiskapningen som skjer i bedriftene, samtidig som vi beviser at det fortsatt lar seg gjøre å gjennomføre nye sosiale reformer. De kommende 18 månedene som er igjen til valget, blir det opp til oss å vise at det er lørdagens kommentar fra Udjus som er ute, ikke Arbeiderpartiet!

Tellef Inge Mørland Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet i Aust-Agder valgkrets Foto: PETER MYDSKE