Selv om jeg ikke er kommet i eldrebølgen enda, så har jeg gjort meg opp noen tanker rundt dette samfunnsfenomenet.

Bildet jeg ser på presenterer en enorm bølge av eldre, syke og uføre som er i ferd med å skylle over et lite sykehjem som en tsunamibølge.

Hva er egentlig eldrebølgen? Og hvem berører den?

Begrepet brukes for å beskrive utviklingen og endringer i befolkningens alder og sammensetning.

Høyere levealder pga. blant annet bedre helsetilbud. Høyere fødselstall etter andre verdenskrig, kombinert med fallende de senere år, som gjør at det stadig blir flere alderspensjonister og færre som arbeider og betaler skatt .

Trenger vi en ny bølge snart, eller trenger vi våre nasjonale bærekraftsmål, som kan jobbe systematisk med problemstillinger som er knyttet til eldrebølgen?

Det ser ut til at FNs bærekraftsmål omfatter ikke eldrebølgen.

Siden det er flere eldre, trengs et bedre og større helsetilbud både offentlig og privat. De ansatte innenfor helsesektoren sliter med at de har for liten tid til pasientene. De har ikke tid til å mate de som trenger det, eldre ligger ofte lenge hjemme under dårlige forhold. Lite omsorg, tid og pleie, gjør at de ikke blir ivaretatt.

De siste leveårene skal vi vise vår takknemlighet til de som har gått foran oss og bygd landet og betalt sin skatt.

Vi trenger mer eldrebølgerettet politikk i årene som kommer.

Eldrebølgen berører oss alle.

Innlegget er forkortet. Red.