Store utgifter til korona som ikke er fullt ut dekket. Kostbare reformer som ikke er fullfinansiert, økt merforbruk innen helse og omsorg, usikkerhet rundt nytt inntektssystem er blant bekymringene.

Mosberg forsøker i innlegget sitt å tegne et bilde av at alt vil bli så mye greiere hvis bare kommunene deler seg igjen. Det er selvfølgelig ikke tilfelle. Ikke for noen av bydelene. Å bruke 1000-vis av timer, og 100-vis av millioner på noe som ikke er forventet å gi bedre og billigere tjenester, er ikke god samfunnsøkonomi.

Mosberg presenterer sine tall, men det mest interessante er hva som ikke sies, og ikke er med i utregningene.

Tilsvarende påstander ble fremmet fra bystyrets talerstol i form av et spørsmål, og ble motbevist av kommunens og Statsforvalterens fagfolk innen kommuneøkonomi.

De konkluderer stikk motsatt av Mosberg: «I den grad vår fremstilling i kunnskapsgrunnlaget kan si noe om dette, synes tallenes tale vel så mye å gå i motsatt retning av det spørsmålet legger opp til.»

Svaret fra Statsforvalteren er for øvrig veldig grundig og informativt, og det anbefales å bruke fem minutter på å lese gjennom det. (Hele svaret finnes på Kristiansand kommune sin hjemmeside, eller kan enkelt søkes opp ved å google «Statsforvalterens svar på spørsmål om kunnskapsgrunnlaget».)

For enkelte finnes gode og ærlige argumenter for å ønske de gamle kommunene tilbake, men bedre økonomi og bedre tjenester er definitivt ikke blant dem.